Με απόφαση του Υποδιοικητή της ΔΥΠΑ κ. Καραχάλιου επεκτείνεται κατά 5.000 θέσεις το “Πρόγραμμα προεργασίας για 10.000 ανέργους νέους, ηλικίας έως 29 ετών στις
Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας”.

Σκοπός της επαναπροκήρυξης της δράσης είναι η προετοιμασία επιπλέον 5.000 εγγεγραμμένων στα μητρώα ανέργων των ΚΠΑ2 της Δ.ΥΠ.Α., που βρίσκονται εκτός
απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης και κατοικούν σε περιοχές αρμοδιότητας των Περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, σε εργασιακό περιβάλλον του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα ενόψει της ένταξής τους στην αγορά εργασίας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, σε Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο), επιχειρήσεις, φορείς, οργανισμούς του δημοσίου, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α’ 101) όπως ισχύει, και επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα, στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας.

Ωφελούμενοι της δράσης είναι επιπλέον 5.000 άνεργοι νέοι, ηλικίας δεκαοκτώ (18) έως είκοσι εννέα (29) ετών, απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων των ΚΠΑ2 της Δ.ΥΠ.Α. που κατοικούν σε περιοχές αρμοδιότητας των Περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας και βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 7 μήνες και στους συμμετέχοντες καταβάλλεται από την Δ.ΥΠ.Α. μηνιαία αποζημίωση ίση με τον νόμιμο κατώτατο μισθό, καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας.

Οι επιχειρήσεις/πάροχοι υποβάλλουν μία μόνο ηλεκτρονική αίτηση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες (e-services) της Δ.ΥΠ.Α., μέσω του ιστότοπου της Δημόσιας Υπηρεσίας
Απασχόλησης www. dypa.gov.gr. Η Δ.ΥΠ.Α. επιβεβαιώνει ότι η επιχείρηση/πάροχος πληροί τις προϋποθέσεις και στην συνέχεια οι εργασιακοί σύμβουλοι της Δ.ΥΠ.Α. υποδεικνύουν στην επιχείρηση/πάροχο υποψηφίους σύμφωνα με τα απαιτούμενα προσόντα της κενής θέσης. Ως τελικό στάδιο της διαδικασίας υπόδειξης, η επιχείρηση/πάροχος επιλέγει μεταξύ των υποψηφίων και τοποθετεί τον άνεργο σε κατάλληλη θέση προεργασίας.

Σημειώνεται πως η επαναπροκήρυξη αφορά παρόχους που δεν έχουν υπαχθεί στο πρόγραμμα κατά το παρελθόν.