Από την Τετάρτη 15/07/2020 είναι διαθέσιμα προς υποβολή αιτήσεων τρία προγράμματα επιχορήγησης της απασχόλησης από τον ΟΑΕΔ.

1. Πρόγραμμα Απασχόλησης Ανέργων 30 ετών και άνω. Το πρόγραμμα αυτό επιδοτεί την πρόσληψη εργαζομένων άνω των 30 ετών, με ένα μήνα ανεργίας τουλάχιστον σε επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν προχωρήσει σε μείωση προσωπικού (απόλυση ή μείωση του ωραρίου απασχόλησης). Απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόσληψη είναι να έχει περάσει ο υποψήφιος εργαζόμενος από την διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης. Το ποσό της επιδότησης αντιστοιχεί στο 75,00% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους έως το ποσό των 750,00€. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 12 μήνες με δυνατότητα παράτασης έως άλλους 12 μήνες εφόσον προηγηθεί σχετική αίτηση προς την αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ. Οι επιχειρήσεις δεσμεύονται να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων απασχόλησης σε όλη την διάρκεια του προγράμματος ενώ δεν υπάρχει δέσμευση μετά την λήξη.

2. Πρόγραμμα Απασχόλησης Μακροχρονίων Ανέργων 55-67 ετών. Το πρόγραμμα αυτό επιδοτεί την πρόσληψη εργαζομένων ηλικίας 55 έως 67 ετών, με 12 μήνες ανεργίας τουλάχιστον σε επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν προχωρήσει σε μείωση προσωπικού (απόλυση ή μείωση του ωραρίου απασχόλησης). Απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόσληψη είναι να έχει περάσει ο υποψήφιος εργαζόμενος από την διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης. Το ποσό της επιδότησης αντιστοιχεί στο 75,00% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους έως το ποσό των 750,00€. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 12 μήνες με δυνατότητα παράτασης έως άλλους 12 μήνες εφόσον προηγηθεί σχετική αίτηση προς την αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να διατηρήσουν μόνο το επιχορηγούμενο προσωπικό τους, με το ίδιο καθεστώς απασχόλησης καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος ενώ δεν υπάρχει δέσμευση μετά την λήξη.

3. Πρόγραμμα Απασχόλησης Ανέργων από Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ). Το πρόγραμμα αυτό επιδοτεί την πρόσληψη εργαζομένων που ανήκουν στην κατηγορία των:
• Ατόμων με αναπηρία
• Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες
• Αποφυλακισμένων
• Νεαρών Παραβατικών Ατόμων
• Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο
Οι δικαιούχες επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να έχουν προχωρήσει σε μείωση προσωπικού (απόλυση ή μείωση του ωραρίου απασχόλησης). Απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόσληψη είναι να έχει περάσει ο υποψήφιος εργαζόμενος από την διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης. Το ποσό της επιδότησης αντιστοιχεί στο 90,00% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους έως το ποσό των 900,00€. Είναι το μόνο πρόγραμμα που προβλέπει την επιχορήγηση μερικής απασχόλησης (κατώτατο όριο 4 ώρες ημερησίως σε 5 ημέρες
απασχόλησης). Η διάρκεια του προγράμματος είναι 12 μήνες με δυνατότητα παράτασης έως άλλους 12 μήνες εφόσον προηγηθεί σχετική αίτηση προς την αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ.

Να διευκρινιστεί πως τα δύο πρώτα προγράμματα αποσκοπούν στην επιδότηση της πλήρους απασχόλησης και μόνο.

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε αν θέλετε να προχωρήσουμε στην υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος για λογαριασμό σας για κάποιο από τα προγράμματα.