ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α1 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΓΟΥΝΑΡΗ 2 & Λ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 518
ΤΚ: 17456 ΑΛΙΜΟΣ
Πληρ.: 11320

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 01 / 2020

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ 18-29 ΕΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ 18-29 ΕΤΩΝ», ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ» ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ) 2014-2020», ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ (ΠΑΝ).

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Την με αρ. πρωτ. C(2014)/10128 final/17.12.2014 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» (Κωδικός CCI 201 4GR05M90P001), όπως ισχύει κάθε φορά.

2. Τον Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014), για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/16.12.2015) και ισχύει σήμερα.

3. Την υπ’ αριθμ. 137675/ΕΥΘΥ1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.2018) ΥΑ “Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β’ 3521) Υπουργικής Απόφασης με τίτλο “Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β’ 1822) Υπουργικής Απόφασης “Εθνικοί Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”.

4. Την με αριθμ. 126829/EΥΘΥ1217/8.12.2015 «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με το αρ. 22 του Ν. 4314/2014», όπως ισχύουν.

5. Την με αρ. πρωτ. 15543/1.11.2017 Πρόσκληση της ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ με κωδικό ΑΝΑΔ30 (Α/Α ΟΠΣ 2286, ΑΔΑ: Ψ4ΝΖ465ΧΙ8-94Τ) προς το δικαιούχο “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ), όπως αυτή τροποποιήθηκε (αρ. πρωτ. 3752/5.7.2018, ΑΔΑ: 97Ρ4465ΧΙ8-ΝΟΧ).

6. Την με αρ. 422/12_13.02.2018 Απόφαση Δ.Σ ΟΑΕΔ με θέμα: Έγκριση Τεχνικού Δελτίου και Σχεδίου Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα της Προτεινόμενης Πράξης «ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ 18-29 ΕΤΩΝ» στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» (ΕΣΠΑ 2014-2020).

7. Την με αριθ. 1594/40_29.05.2018 Απόφαση Δ.Σ. ΟΑΕΔ με θέμα: “Εγκριση τροποποίησης Τεχνικού Δελτίου Πράξης και Σχεδίου Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα της Πράξης “Πιλοτικό Πρόγραμμα υποστήριξης επιχειρηματικών σχεδίων ανέργων νέων 18-29 ετών” στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” (ΕΣΠΑ 2014-2020).

8. Την με αριθ. 3333/48_16.07.2019 Απόφαση Δ.Σ. ΟΑΕΔ με θέμα: “Τροποποίηση Τεχνικού Δελτίου Πράξης και Σχεδίου Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα της Πράξης “Πιλοτικό Πρόγραμμα υποστήριξης επιχειρηματικών σχεδίων ανέργων νέων 18-29 ετών” στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” (ΕΣΠΑ 2014-2020), με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5023650.

9. Την με αρ. 3838/10.7.2018 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ 18-29 ΕΤΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5023650 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» (ΑΔΑ: 63ΓΧ465ΧΙ8-ΨΟΧ), και τις τροποποιήσεις αυτής.

10. Την με αριθ. πρωτ. 11049/14.02.2018 Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου 2 «Λοιπές Δράσεις για την υλοποίηση της Πράξης» του «Πιλοτικού Προγράμματος Υποστήριξης Επιχειρηματικών Σχεδίων ανέργων νέων 18-29 ετών» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5023650, και τις τροποποιήσεις αυτής.

11. Την Σύμβαση Αρ. 53/2019 του Υποέργου 1: «Τεχνική υποστήριξη και υλοποίηση της καθοδήγησης (coaching) ανέργων νέων 18-29 ετών για την ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων.

Ο Διοικητής του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, καλεί τους υποψήφιους ωφελούμενους-ανέργους, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Πράξη “Πιλοτικό Πρόγραμμα Υποστήριξης Επιχειρηματικών Σχεδίων Ανέργων Νέων 18-29 ετών”, να υποβάλλουν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Για τους ωφελούμενους ανέργους της παρούσας Πρόσκλησης οι αιτήσεις υποβάλλονται από την Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 9η πρωινή έως την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 23:59 στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ, www.oaed.gr.

1.ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ 18-29 ΕΤΩΝ»

1.1. Σκοπός της Πράξης

Σκοπός της Πράξης είναι η άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας πληθυσμιακών ομάδων που συνεχίζουν να πλήττονται από την παρατεταμένη οικονομική κρίση και τη μακρά ύφεση που υπέστη η ελληνική οικονομία, ιδιαίτερα για αυτούς που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας, εκπαίδευσης, κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των νέων που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού, βάσει των στοιχείων της εγγεγραμμένης ανεργίας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).

Ειδικότερα, με την Πράξη αυτή αναμένεται να επιτευχθούν οι ακόλουθοι στόχοι:

α) Η ένταξη/επανένταξη των ανέργων νέων ηλικίας 18-29 ετών στην αγορά εργασίας, μέσω της υποστήριξής τους στην εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων, στο πλαίσιο ενός ενιαίου περιβάλλοντος συμβουλευτικής και καθοδήγησης.
β) Η ποιοτική αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελουμένων μέσω της καθοδήγησης (coaching), ώστε να ανταποκρίνονται στα σύγχρονα δεδομένα της αγοράς εργασίας.
γ) Η δημιουργία βιώσιμων επιχειρήσεων.

Μετά την ολοκλήρωση του Σταδίου (Στάδιο 6 της παρούσης) της παροχής υπηρεσιών καθοδήγησης (coaching), θα προκηρυχθεί Πρόγραμμα επιχειρηματικότητας για 2.500 νέους ανέργους ηλικίας 18-29 ετών, στο οποίο θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν όλοι οι άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων και όσων θα έχουν ολοκληρώσει το Πρόγραμμα Υποστήριξης επιχειρηματικών σχεδίων της παρούσας Πρόσκλησης.
Συγκεκριμένα, με Δημόσια Πρόσκληση οι άνεργοι θα κληθούν να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση, συνοδευόμενη από το επιχειρηματικό τους σχέδιο στην πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Οι Αιτήσεις θα αξιολογηθούν με Συγκριτική Αξιολόγηση, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια μοριοδότησης και θα επιλεγούν οι πλέον ολοκληρωμένες και βιώσιμες προτάσεις. Έμφαση θα δοθεί στις γυναίκες οι οποίες θα καλύψουν τουλάχιστον το 60% των θέσεων του προγράμματος. Το ποσό της ενίσχυσης και η διάρκεια του προγράμματος θα είναι 10.000 ευρώ και 12 μήνες ή 17.000 ευρώ και 18 μήνες.

1.2. Αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης

Αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης αποτελεί η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή σε δράσεις συμβουλευτικής και καθοδήγησης (coaching) με στόχο την ενίσχυση των δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας ανέργων νέων ηλικίας 18-29 ετών, που παραμένουν εκτός αγοράς εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ώστε να διευκολυνθεί η είσοδός τους στην αγορά εργασίας μέσω της υποστήριξης των επιχειρηματικών τους σχεδίων.

Συγκεκριμένα:

• Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής ανάληψης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών (Σ.Α.Ε.Π.) σε έως 5.000 άνεργους νέους ηλικίας 18-29 ετών, εγγεγραμμένους στα μητρώα του ΟΑΕΔ.
• Παροχή υπηρεσιών καθοδήγησης (coaching) για την ωρίμανση των επιχειρηματικών τους ιδεών και τη διαμόρφωση βιώσιμων επιχειρηματικών σχεδίων σε έως 3.000 (εκ των 5.000) άνεργους νέους ηλικίας 18-29 ετών, εγγεγραμμένους στα μητρώα του ΟΑΕΔ.

Αρχικά, θα επιλεγούν έως 5.000 άνεργοι συνολικά, από όσους πληρούν τα κριτήρια του Σταδίου 2, βάσει της χρονικής σειράς υποβολής της αίτησης/υπεύθυνης δήλωσης. Στη συνέχεια από τους έως 5.000 ανέργους, θα προκριθούν έως 3.000 άνεργοι, για καθοδήγηση (coaching), σύμφωνα με τα κριτήρια του Σταδίου 5, που περιγράφεται κατωτέρω.

2. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ – ΠΑΡΟΧΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΠΑΡΟΧΟΙ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ (COACHING)

2.1. Ωφελούμενοι της Πρόσκλησης
Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν οι άνεργοι ηλικίας 18-29 ετών, εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Οργανισμού, οι οποίοι διαθέτουν συμπληρωμένο Ατομικό Σχέδιο Δράσης (ΑΣΔ), παραμένουν εκτός αγοράς εργασίας, εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιθυμούν να αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα.

2.2. Δίκτυο Συμβούλων Ανάληψης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών του ΟΑΕΔ
Ο ΟΑΕΔ διαθέτει πανελλαδικό δίκτυο εξειδικευμένων Συμβούλων για την παροχή της Συμβουλευτικής Ανάληψης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών (Σ.Α.Ε.Π.). Η συγκεκριμένη συμβουλευτική αποτελεί ένα δομημένο πρόγραμμα που έχει βασικό στόχο να βοηθήσει με συστηματικό τρόπο κάθε συμμετέχοντα να αναπτύξει δεξιότητες επεξεργασίας μιας επιχειρηματικής ιδέας και μετατροπής της σε επιχειρηματικό σχέδιο, ώστε να μειώσει δραστικά το ρίσκο αποτυχίας του επιχειρηματικού του εγχειρήματος.

2.3. Σύσταση Επιτροπών Αξιολόγησης
Ο Ο.Α.Ε.Δ. με αποφάσεις του Διοικητή, θα αναθέσει:
α) Το έργο της αξιολόγησης των αιτήσεων έως 5.000 ανέργων νέων στους οποίους απευθύνεται η παρούσα Πρόσκληση,
β) Το έργο της αξιολόγησης των «Ερωτηματολογίων Αξιολόγησης Ωριμότητας Επιχειρηματικών Ιδεών» των έως 5.000 ανέργων, από τους οποίους θα επιλεγούν οι έως 3.000 στους οποίους θα παρασχεθούν υπηρεσίες καθοδήγησης (coaching) για την ωρίμανση των επιχειρηματικών τους ιδεών και τη διαμόρφωση βιώσιμων επιχειρηματικών σχεδίων, σε υπαλλήλους του, με εμπειρία και γνώσεις στην αξιολόγηση επιχειρηματικών σχεδίων.

2.4. Δίκτυο Καθοδηγητών (coaches)
Ο ΟΑΕΔ έχει αναθέσει κατόπιν Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού σε Ανάδοχο τη διαδικασία της επιλογής καθοδηγητών (coaches), οι οποίοι θα συνδράμουν τους ανέργους ωφελούμενους και θα τους προσφέρουν την εμπειρία και τη γνώση τους ώστε να βγουν από το καθεστώς της ανεργίας και να αξιώσουν μια θέση στην αγορά εργασίας ως επιχειρηματίες. Θα δημιουργηθεί από τον Ανάδοχο ένα πανελλαδικό δίκτυο καθοδηγητών (coaches) προκειμένου να καλυφθεί όλη η επικράτεια. Η καθοδήγηση θα πραγματοποιείται σε ατομικό επίπεδο.

3. ΣΤΑΔΙΑ ΤΟΥ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ 18-29 ΕΤΩΝ

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα ακόλουθα 7 (επτά) Στάδια:

(1) Δημοσίευση Πρόσκλησης και Αίτηση ανέργων,
(2) Επιλογή έως 5.000 ωφελουμένων,
(3) Συμμετοχή σε πενθήμερο πρόγραμμα Συμβουλευτικής Ανάληψης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών (Σ.Α.Ε.Π.) (έως 5.000 ωφελουμένων),
(4) Συμπλήρωση Ερωτηματολογίου Αξιολόγησης Ωριμότητας επιχειρηματικών ιδεών,
(5) Αξιολόγηση ωριμότητας επιχειρηματικών ιδεών έως 5.000 ωφελουμένων και επιλογή ώριμων επιχειρηματικών ιδεών έως 3.000 ωφελουμένων,
(6) Παροχή Υπηρεσιών Καθοδήγησης (coaching) στους έως 3.000 επιλεγέντες ωφελούμενους.
(7) Παρακολούθηση της πορείας των ωφελουμένων έξι (6) μήνες μετά την ολοκλήρωση της Πράξης (δηλ. μετά την υποβολή των επιχειρηματικών σχεδίων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα).

Στάδιο 1: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ/ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι που επιθυμούν να ενταχθούν στην Πράξη, υποβάλλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής/υπεύθυνη δήλωση, από την Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 9η πρωινή έως την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 23:59 μέσω των e-Υπηρεσιών του Οργανισμού στην ιστοσελίδα www.oaed.gr. Το εμπρόθεσμο της ηλεκτρονικής αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία και την ώρα της ηλεκτρονικής αποστολής της στον Ο.Α.Ε.Δ. Μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων.

Διόρθωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων, επιτρέπεται με νέες ηλεκτρονικές αιτήσεις μέχρι τη λήξη της προαναφερόμενης προθεσμίας.
Επισημαίνεται ότι οι ηλεκτρονικές αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά και όχι στις κατά τόπους Υπηρεσίες του Οργανισμού (ΚΠΑ2).

Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι υποβάλλουν την ηλεκτρονική αίτηση ως πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της διαδικτυακής πύλης του Ο.Α.Ε.Δ., με τον κλειδάριθμό τους, καθώς και τους κωδικούς πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό).

Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι θα πρέπει να συμπληρώσουν ή να επιβεβαιώσουν υποχρεωτικά στην ΑΙΤΗΣΗ/ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ:

– το e-mail τους, το οποίο θα πρέπει να παραμείνει το ίδιο καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης και θα είναι αυστηρά προσωπικό.
– το τηλέφωνο επικοινωνίας.
– και να γράψουν μια σύντομη περιγραφή της επιχειρηματικής τους ιδέας (από 100 έως 600 χαρακτήρες).

Η ηλεκτρονική αίτηση έχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 όσον αφορά στα στοιχεία που περιλαμβάνονται και αναφέρονται σε αυτήν. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται από τον ενδιαφερόμενο στην ηλεκτρονική αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Στην περίπτωση που η αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/ης δεν πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας της παρούσας Πρόσκλησης, αυτό επισύρει αυτοδίκαια τον αποκλεισμό του/της ενδιαφερόμενου/ης από τη διαδικασία.

Ομοίως, η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται από τον άνεργο στην ηλεκτρονική αίτηση επισύρει τον αποκλεισμό του από τη διαδικασία.

Η αίτηση συμμετοχής συνιστά εξουσιοδότηση προς τον ΟΑΕΔ για τη χρήση και επεξεργασία των στοιχείων της από τα Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.) του ΟΑΕΔ, του ΕΡΓΑΝΗ (ΠΣ ΣΕΠΕ – ΟΑΕΔ- ΙΚΑ/ΕΤΑΜ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) και του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καθώς και του Υπουργείου Εσωτερικών (όσον αφορά στις περιπτώσεις των πολιτών τρίτων χωρών και των ομογενών).

Μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής από τους ενδιαφερόμενους, εμφανίζεται ο αριθμός πρωτοκόλλου καθώς και η ημερομηνία υποβολής της. Είναι σημαντικό οι ενδιαφερόμενοι να εκτυπώσουν την αίτησή τους ή να σημειώσουν τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης.
Στάδιο 2: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Οι ωφελούμενοι του Προγράμματος είναι άνεργοι ηλικίας 18-29 ετών. Οι άνεργοι, υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στην Πράξη.

Βασικά κριτήρια επιλογής τους για τη συμμετοχή σε δράσεις συμβουλευτικής είναι τα κάτωθι:

1. Να έχουν την ιδιότητα του ανέργου, διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης (θα πρέπει να διατηρήσουν την ιδιότητα μέχρι και την ημερομηνία ολοκλήρωσης της δράσης της καθοδήγησης) και να είναι εκτός αγοράς εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης.
2. Να διαθέτουν Ατομικό Σχέδιο Δράσης.
3. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα και για τουλάχιστον 6 μήνες μετά την ολοκλήρωσή του, σύμφωνα με το Στάδιο 7.
4. Ηλικία: νέοι 18- 29 ετών, οι οποίοι κατά τη λήξη της προθεσμίας της παρούσας Πρόσκλησης θα έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και κατά την έναρξη της δράσης της καθοδήγησης (coaching – βλ. Στάδιο 6) να μην έχουν συμπληρώσει το 30ο έτος της ηλικίας τους.
Τα ανωτέρω (1,2,3,4) θα αντλούνται από τα Μητρώα Ανέργων του Πληροφοριακού Συστήματος του ΟΑΕΔ.
5. Να γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα. Για τους πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. και για τους πολίτες τρίτων χωρών απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για τις απαιτήσεις του προγράμματος (π.χ. συμβουλευτική ανάληψης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, συνεδρίες καθοδήγησης, συμπλήρωση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου), η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό ελληνομάθειας (Ν.2413/1996, άρθρο 10, παρ.1) που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: α) ΥΠΕΠΘ- Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 Αθήνα, τηλ. 210-3443384 και β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρα, 551 32 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2313-331540, τουλάχιστον επιπέδου Β.1.
Το πιστοποιητικό ελληνομάθειας θα επισυνάπτεται σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο PDF) στην ΑΙΤΗΣΗ/ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του ανέργου.
6. Να έχουν (κατά δήλωσή τους) την ικανότητα χρήσης Η/Υ και τη δυνατότητα πρόσβασης στο internet.
Το ηλεκτρονικό σύστημα επιλογής των έως 5.000 ανέργων που πληρούν τις προϋποθέσεις όπως αναλυτικά περιγράφονται στα Στάδια 1 και 2, βασίζεται στην χρονική σειρά υποβολής της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης.

Στάδιο 3: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΩΣ 5000 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ (ΣΑΕΠ)

Οι άνεργοι που θα επιλεγούν θα ενημερωθούν τηλεφωνικά και με e-mail με αποδεικτικό παράδοσης και ανάγνωσης, από τον Σύμβουλο Ανάληψης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών του ΟΑΕΔ, στο οποίο υποχρεούνται να απαντήσουν εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών, για την ένταξή τους σε ομάδα Συμβουλευτικής Ανάληψης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών (Σ.Α.Ε.Π.)

Τα στοιχεία επικοινωνίας αντλούνται από την ηλεκτρονική αίτηση, που υπέβαλε ο άνεργος.

Στάδιο 4: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΑΝ ΤΗΝ ΣΑΕΠ
Μετά την ολοκλήρωση της πενθήμερης συμβουλευτικής ΣΑΕΠ, οι ωφελούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να αποτυπώσουν αναλυτικά τις επιχειρηματικές τους ιδέες στην πλατφόρμα «ΟΑΕΔ Επιχειρείν» μέσα σε ένα χρονικό διάστημα δύο εβδομάδων από τη λήξη της ΣΑΕΠ. Στη συγκεκριμένη πλατφόρμα θα είναι επίσης αναρτημένο ένα ερωτηματολόγιο με τίτλο “Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης ωριμότητας επιχειρηματικών ιδεών”, το οποίο θα συμπληρώσουν οι άνεργοι για να το υποβάλλουν στην πλατφόρμα. Θα έχουν δικαίωμα ηλεκτρονικής υποβολής του μέχρι το τέλος της δεύτερης (2ης) εβδομάδας από τη λήξη της ομάδας ΣΑΕΠ.

Επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια αυτών των δυο εβδομάδων, θα παρέχεται η δυνατότητα on line τεχνικής υποστήριξης των ωφελουμένων, από την Ομάδα Υποστήριξης η οποία συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 28249/01.04.2019 Απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ.

Στάδιο 5: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΔΕΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ COACHING

Τα υποβληθέντα Ερωτηματολόγια αξιολόγησης ωριμότητας επιχειρηματικών ιδεών στο ηλεκτρονικό εργαλείο πλατφόρμα «ΟΑΕΔ Επιχειρείν» θα αξιολογηθούν ως προς την ωριμότητα του περιεχομένου των απαντήσεων, βάσει διαμορφωμένων κριτηρίων, από επιτροπή εσωτερικών Αξιολογητών (υπάλληλοι του Ο.Α.Ε.Δ. με εμπειρία και γνώσεις στην αξιολόγηση επιχειρηματικών σχεδίων, που θα οριστούν με Απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ).

Τα Κριτήρια αξιολόγησης (Κ) και οι συντελεστές βαρύτητας των Ερωτηματολογίων Αξιολόγησης Ωριμότητας Επιχειρηματικών Ιδεών είναι τα ακόλουθα:

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΎΤΗΤΑΣ
ΚΙ: ΓΝΩΣΕΙΣ & ΕΜΠΕΙΡΙΑ 20%
Κ2: ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΑΓΟΡΑΣ & ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΞΙΑΣ 20%
Κ3: ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ 30%
Κ4: ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 15%
Κ5: ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ 15%

Προκειμένου ο ωφελούμενος να περάσει στη φάση της καθοδήγησης (coaching), θα πρέπει η συνολική βαθμολογία του (σε κλίμακα 1-100 μονάδες) στην αξιολόγηση της ωριμότητας της επιχειρηματικής του ιδέας, να είναι ίση ή μεγαλύτερη με 25 μονάδες, με ανώτατη βαθμολογία τις 100 μονάδες και η ελάχιστη βαθμολογία του ανά κριτήριο αξιολόγησης να μην είναι μικρότερη από 5 μονάδες.

Η διαδικασία της αξιολόγησης θα γίνει ηλεκτρονικά και ανώνυμα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Στο τέλος αυτής της διαδικασίας θα επιλεγούν έως 3.000 άνεργοι κατά σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την βαθμολογία που θα προκύψει από την αξιολόγηση των κριτηρίων, οι οποίοι θα συμμετέχουν στο επόμενο στάδιο, ήτοι στην καθοδήγηση της ωρίμανσης των επιχειρηματικών τους ιδεών ώστε να οδηγηθούν στην κατάρτιση των επιχειρηματικών τους σχεδίων. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης (προσωρινά και οριστικά) θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Ο.Α.Ε.Δ. (www.oaed.gr). Κάθε ωφελούμενος θα έχει πρόσβαση στα δικά του αποτελέσματα αξιολόγησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «ΟΑΕΔ Επιχειρείν».

Οι ωφελούμενοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης σε διάστημα 3 ημερών από τη ανάρτηση των προσωρινών αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ. Οι ενστάσεις θα υποβληθούν με συστημένη αποστολή στο γενικό πρωτόκολλο του ΟΑΕΔ, με ρητή αναφορά στον τίτλο του προγράμματος. Οι ενστάσεις θα κριθούν από τριμελή Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία θα οριστεί με απόφαση του Διοικητή.

Στάδιο 6: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ (COACHING)

Στους έως 3.000 επιλεχθέντες ωφελούμενους, θα παρασχεθούν υπηρεσίες καθοδήγησης (coaching) για την ωρίμανση και μετατροπή των επιχειρηματικών τους ιδεών σε επιχειρηματικά σχέδια. Κάθε ωφελούμενος θα συμμετέχει σε έξι (6) συνεδρίες καθοδήγησης (coaching) σε συνεργασία με έναν καθοδηγητή (μία συνεδρία ανά εβδομάδα διάρκειας 1,5-2 ωρών), εκ των οποίων η πρώτη (1η) συνεδρία θα είναι δια ζώσης (με φυσική παρουσία καθοδηγητή και ανέργου) και οι πέντε (5) εξ αποστάσεως. Μετά το τέλος των συνεδριών και εντός δύο (2) εβδομάδων, οι ωφελούμενοι θα συντάξουν και θα αναρτήσουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «ΟΑΕΔ Επιχειρείν» τα τελικά επιχειρηματικά τους σχέδια.

Στάδιο 7: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Έξι (6) μήνες μετά την ολοκλήρωση της πράξης, δηλαδή μετά την ανάρτηση των επιχειρηματικών σχεδίων του σταδίου 6 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «ΟΑΕΔ Επιχειρείν» θα πραγματοποιηθεί παρακολούθηση της πορείας των ωφελούμενων από τους Συμβούλους ΣΑΕΠ του ΟΑΕΔ.

4. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Υπεύθυνος Φορέας για την υλοποίηση και παρακολούθηση της παρούσας είναι ο ΟΑΕΔ.

Η παρούσα Πρόσκληση αποτελεί προπαρασκευαστική ενέργεια της Πράξης «Πιλοτικό Πρόγραμμα υποστήριξης επιχειρηματικών σχεδίων ανέργων νέων 18-29 ετών», που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ), του Άξονα Προτεραιότητας «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση των νέων έως 29 ετών του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»», για την οποία Δικαιούχος Φορέας είναι ο ΟΑΕΔ.

5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΦΟΡΕΑ

Ως Δικαιούχος Φορέας ο ΟΑΕΔ υποχρεούται:

1. Τήρηση Κοινοτικών και Εθνικών Κανόνων
(i) Να τηρεί την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία κατά την εκτέλεση της πράξης και ιδίως όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, την αειφόρο ανάπτυξη, τις κρατικές ενισχύσεις, την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, τη μη διάκριση και την προσβασιμότητα Ατόμων με Αναπηρίες.

2. Υλοποίηση Πράξης
(i) Να τηρεί τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης της Πράξης και των επί μέρους υποέργων και ιδίως τα χρονοδιαγράμματα ανάθεσης και ολοκλήρωσης των υποέργων προπαρασκευαστικών ενεργειών και ανάθεσης και εκτέλεσης των κύριων υποέργων της πράξης, όπως αυτά αποτυπώνονται στην απόφαση ένταξης της πράξης.
(ii) Να διασφαλίζει το λειτουργικό αποτέλεσμα της πράξης, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για το σκοπό αυτό.
(iii) Να λαμβάνει έγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. για τις διαδικασίες της διακήρυξης, ανάθεσης και τροποποίησης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις πράξεων που εκτελούνται με ίδια μέσα, ο δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλλει σχέδιο απόφασης για την εκτέλεση του έργου με ίδια μέσα πριν την υπογραφή του, και να υποβάλλει αίτημα εξέτασης για τροποποιήσεις αυτής.
(iv) Να ενημερώνει έγκαιρα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. σχετικά με την εξέλιξη της πράξης, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις προπαρασκευαστικές ενέργειες για την υλοποίησή της και να αποστέλλει όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν στη φυσική και οικονομική υλοποίηση της πράξης έως την ολοκλήρωσή της, σύμφωνα με τις διαδικασίες του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου.
(v) Να πραγματοποιεί όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για την ενημέρωση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ-ΕΣΠΑ με τα δεδομένα και έγγραφα της πράξης που υλοποιεί και ειδικότερα τα δεδομένα και έγγραφα προγραμματισμού και υλοποίησης που απαιτούνται για την χρηματοοικονομική διαχείριση, την παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και των δεικτών, τις επαληθεύσεις, τους ελέγχους, την αξιολόγηση πράξεων και γενικότερα τη διαδρομή ελέγχου της πράξης.
(vi) Να διασφαλίζει την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που υποβάλλει στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ, σύμφωνα με το χρονικό πλαίσιο που προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις και να πραγματοποιεί διασύνδεση των Πληροφοριακών Συστημάτων του με το ΟΠΣ-ΕΣΠΑ για την αυτόματη υποβολή στοιχείων, εφόσον απαιτείται.
(vii) Να εφαρμόζει το Ενιαίο Σύστημα Παρακολούθησης Δεικτών ΕΣΠΑ, ανάλογα με το επίπεδο εμπλοκής του στην παρακολούθηση των δεικτών της συγχρηματοδοτούμενης πράξης.
(νίίί)Να έχει εγκατεστημένο σύστημα συλλογής, επεξεργασίας, αποθήκευσης και μεταβίβασης δεδομένων συμμετεχόντων (microdata), όπου απαιτείται, προκειμένου αφενός να διασφαλίζεται η ακρίβεια και επάρκεια των δεδομένων των συμμετεχόντων και αφετέρου η έγκαιρη ενημέρωση του ΟΠΣ-ΕΣΠΑ με τα εν λόγω στοιχεία.

3. Χρηματοδότηση Πράξης

(i) Να λειτουργεί μηχανισμό πιστοποίησης εκτέλεσης της πράξης, ο οποίος θα εξασφαλίζει τον αποτελεσματικό έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας των υλικών, των υπηρεσιών και του τελικού παραδοτέου αποτελέσματος, καθώς και να εφαρμόζει εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου των πληρωμών, ο οποίος θα εξασφαλίζει τη νομιμότητα και κανονικότητά τους.
(ii) Να τηρεί ξεχωριστή λογιστική μερίδα για την πράξη, στην οποία θα καταχωρούνται όλες οι δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως προς τις δαπάνες που δηλώνονται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π μέσω των Δελτίων Δήλωσης Δαπανών.

4. Επισκέψεις-Επαληθεύσεις-‘Ελεγχοι

(i) Να θέτει στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της πράξης και για όσο χρόνο ο δικαιούχος υποχρεούται για την τήρησή τους, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία της πράξης, στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π., Αρχή Πιστοποίησης, Αρχή Ελέγχου, Επιτροπή Παρακολούθησης και σε όλα τα ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(ii) Να αποδέχεται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρμόδια εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα, τόσο στην έδρα τους, όσο και στους χώρους υλοποίησης της πράξης, και να διευκολύνει τον έλεγχο προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά την εκτέλεση της πράξης, εφόσον ζητηθούν.

5. Δημοσιότητα

(i) Να αποδέχεται τη συμπερίληψή τους στο κατάλογο των πράξεων του Ε.Π. που δημοσιοποιεί η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. στη διαδικτυακή πύλη www.espa.gr, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 115 και στο Παράρτημα ΧΙΙ του Καν. 1303/2013, και στο οποίο αναφέρονται: η ονομασία του δικαιούχου και της πράξης, σύνοψη της πράξης, ημερομηνία έναρξης της πράξης, καταληκτική ημερομηνία πράξης, συνολική επιλέξιμη δαπάνη, ποσοστό συγχρηματοδότησης, ταχυδρομικός κώδικας, ή άλλη κατάλληλη ένδειξη της τοποθεσίας, χώρα, ονομασία της κατηγορίας παρέμβασης της πράξης.
(ii) Να λαμβάνει όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται στο Παράρτημα XII του Κανονισμού 1303/2013 και ειδικότερα:
α) Να λειτουργεί διαδικτυακό τόπο, στον οποίο θα αναρτά στοιχεία της πράξης, όπως σύντομη περιγραφή, ανάλογης με το επίπεδο της στήριξης, στόχοι και αποτελέσματα, επισημαίνοντας τη χρηματοδοτική στήριξη από την Ένωση.
β) Να τοποθετεί αφίσες με πληροφόρηση σχετικά με την πράξη, σε πράξεις που δεν εμπίπτουν στην υποχρέωση πινακίδων ή πλακών.
γ)Να ενημερώνει τους συμμετέχοντες σε πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, σχετικά με τη συγχρηματοδότησή της από το ΕΚΤ και την υλοποίησή της στο πλαίσιο επιχειρησιακού προγράμματος. Η εν λόγω ενημέρωση πραγματοποιείται σε κάθε έγγραφο ή άλλο πιστοποιητικό που χρησιμοποιούνται κατά την υλοποίηση της πράξης ή παράγονται στο πλαίσιο αυτό.
δ)Να εξασφαλίζει ότι οι συμμετέχοντες σε πράξεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) είναι ειδικά ενημερωμένοι για την υποστήριξη της ΠΑΝ που παρέχεται από τους πόρους του ΕΚΤ και τα ειδικά κονδύλια για την ΠΑΝ. Κάθε έγγραφο που αφορά στην υλοποίηση μιας πράξης και το οποίο απευθύνεται στο κοινό ή στους συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιητικών συμμετοχής ή άλλων πιστοποιητικών, περιλαμβάνει δήλωση ότι η πράξη υποστηρίχθηκε στο πλαίσιο της ΠΑΝ.

6. Τήρηση στοιχείων και δικαιολογητικών

(i) Να τηρεί και να ενημερώνει φάκελο πράξης με όλα τα στοιχεία που αφορούν στην εκτέλεση της πράξης έως την ολοκλήρωση, την αποπληρωμή και τη λειτουργία της. Στο φάκελο της πράξης να τηρούνται όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους για διάστημα δύο (2) ετών, από την 31 Δεκεμβρίου που ακολουθεί την υποβολή των λογαριασμών στους οποίους περιλαμβάνεται η τελική δαπάνη της ολοκληρωμένης πράξης. Η ΔΑ ενημερώνει τον δικαιούχο για την ημερομηνία έναρξης της περιόδου διαθεσιμότητας των εγγράφων κατά την ολοκλήρωση της πράξης. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα διατηρούνται είτε υπό τη μορφή πρωτοτύπων, ή επικαιροποιημένων αντιγράφων των πρωτοτύπων ή σε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδομένων, περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.
(ii) Να κοινοποιεί στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. το έντυπο Ε.Ι.1_6 «Κατάσταση τήρησης φακέλου Πράξης», στο οποίο, μεταξύ άλλων, καταγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας και η διεύθυνση των φορέων στους οποίους τηρούνται στοιχεία και έγγραφα, καθώς και η μορφή υπό την οποία θα τηρούνται, το αργότερο με την υποβολή του πρώτου Δελτίου Δήλωσης Δαπάνης.
(iii) Να τηρεί ειδικότερους όρους ή περιορισμούς που τίθενται από το ειδικό θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής της πράξης ή που τίθενται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π..
(iv) Να τηρεί τις μακροχρόνιες δεσμεύσεις που ορίζονται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. ή καθορίζονται από το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την πράξη, προκειμένου οι πράξεις να διατηρήσουν το δικαίωμα της συνεισφοράς των Ταμείων.
Η τήρηση των μακροχρονίων υποχρεώσεων επιβεβαιώνεται, μετά την ολοκλήρωση της πράξης, με διοικητικές ή και επιτόπιες επαληθεύσεις από την Δ.Α. (Στην περίπτωση που η υποχρέωση τήρησης των μακροχρονίων δεσμεύσεων μεταβιβάζεται σε άλλο φορέα, αυτός προσδιορίζεται και η υποχρέωση αφορά αυτόν τον φορέα)
Η τήρηση των μακροχρονίων υποχρεώσεων επιβεβαιώνεται, μετά την ολοκλήρωση της πράξης, με διοικητικές ή και επιτόπιες επαληθεύσεις από
την Δ.Α. (Στην περίπτωση που η υποχρέωση τήρησης των μακροχρονίων δεσμεύσεων μεταβιβάζεται σε άλλο φορέα, αυτός προσδιορίζεται και η υποχρέωση αφορά αυτόν τον φορέα).

7.Ειδικοί Όροι

7.1. Να λαμβάνει έγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τα φυσικά πρόσωπα πριν την έκδοσή της, καθώς και για οποιαδήποτε σημαντική τροποποίησή της. Επίσης, να εξετάζει τη δυνατότητα επικαιροποίησης/προσαρμογής των ερωτηματολογίων εισόδου και εξόδου, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα της Πρόσκλησης, σε συνεργασία με την ΕΥΔ.

7.2. Ειδικές Υποχρεώσεις Δικαιούχων Πράξεων ΕΚΤ/ΠΑΝ Α. Χρονικό Πλαίσιο υποβολής στοιχείων στο ΟΠΣ

1. Να υποβάλλει στο ΟΠΣ το σύνολο όλων των συλλεχθέντων απογραφικών δελτίων εισόδου και εξόδου για κάθε ωφελούμενο συμμετέχοντα, το αργότερο εντός 3 μηνών από την είσοδο και έξοδο των συμμετεχόντων, αντίστοιχα.
2. Να υποβάλλει το Δελτίο Δήλωσης Επίτευξης Δεικτών Πράξης σε ετήσια βάση (31 Ιανουαρίου έκαστου έτους).

Β. Συλλογή δεδομένων

1. Να εξασφαλίσει ότι οι συμμετέχοντες ενημερώνονται σχετικά με τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα τους σε ό,τι αφορά την απαιτούμενη ορθή συμπλήρωση του συνημμένου ερωτηματολογίου/ απογραφικού δελτίου και ειδικότερα για τους σκοπούς για τους οποίους τηρούνται τα δεδομένα τους, καθώς και για τις ρυθμίσεις που εφαρμόζονται για την προστασία τους από τους φορείς που τα επεξεργάζονται.

2. Να εξασφαλίσει ότι κάθε συμμετέχων/ωφελούμενος συμπλήρωσε απογραφικό δελτίο εισόδου, κατά την έναρξη συμμετοχής του (είσοδο) στην πράξη και απογραφικό δελτίο εξόδου κατά την έξοδό του από αυτήν.
Ως είσοδος στην πράξη (έναρξη συμμετοχής) ορίζεται η συμμετοχή των ωφελουμένων στην πρώτη συνεδρία συμβουλευτικής (coaching – Υποέργο
1).
Ως έξοδος από την πράξη (ολοκλήρωση/λήξη της συμμετοχής) ορίζεται η υποβολή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του επιχειρηματικού σχεδίου από τον ωφελούμενο.
Υπεύθυνοι για την ενημέρωση συμπλήρωσης των δελτίων εισόδου-εξόδου είναι ο ΟΑΕΔ και συγκεκριμένα το ΚΠΑ2 που ανήκει ο ωφελούμενος, μέσω των συμβούλων που υλοποιούν ομάδες ΣΑΕΠ. Επίσης, η εξασφάλιση της συμπλήρωσης των δελτίων εισόδου και εξόδου σε ηλεκτρονική μορφή θα συνεπικουρείται και από τον Ανάδοχο του προγράμματος καθοδήγησης coaching.
Σε περίπτωση συλλογής σε ηλεκτρονική μορφή να ενημερώσει την ΕΥΔ για τη δομή και τις λειτουργίες της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων πριν αυτή τεθεί σε λειτουργία.

3. Να προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες προκειμένου να εξασφαλίζεται η συμπλήρωση των απογραφικών δελτίων με πληρότητα και εγκυρότητα σε όλα τα πεδία, πριν την υποβολή τους στο ΟΠΣ.

4. Να διατηρεί τα δεδομένα/απογραφικά δελτία στο σύστημα πρώτης καταχώρησης που είναι εγκατεστημένο στον ΟΑΕΔ, για διάστημα δύο (2) ετών από την 31 Δεκεμβρίου που ακολουθεί την υποβολή των λογαριασμών στους οποίους περιλαμβάνεται η τελική δαπάνη της ολοκληρωμένης πράξης.

6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

– Η συμμετοχή των ωφελουμένων στην παρούσα Πράξη συνιστά εξουσιοδότηση προς τον Ο.Α.Ε.Δ. για την περαιτέρω επεξεργασία (από τις αρμόδιες υπηρεσίες) των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων και των ευαίσθητων, που τηρούνται για τις ανάγκες υλοποίησης του παρόντος προγράμματος, για το σκοπό εξαγωγής στατιστικών δεδομένων στο πλαίσιο της διενέργειας ερευνών και της εκπόνησης μελετών για την αξιολόγηση της Πράξης. Σε κάθε περίπτωση ο αιτών έχει τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11, 12 και 13 του ν. 2472/1997 και τον κανονισμό GDPR (Μάιος 2018).
– Οι ωφελούμενοι που θα ενταχθούν έχουν αποκλειστικά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην παρούσα.
– Οι υποψήφιοι και οι ωφελούμενοι με δική τους φροντίδα και επιμέλεια λαμβάνουν γνώση για κάθε θέμα σχετικό με την Πράξη, μέσω του διαδικτυακού τόπου του Ο.Α.Ε.Δ. (www.oaed.gr) και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «ΟΑΕΔ Επιχειρείν», τα οποία χρησιμοποιούν για τη συμμετοχή τους σε κάθε στάδιο υλοποίησης της Πράξης. Ο Ο.Α.Ε.Δ δεν υποχρεούται να ενημερώνει με άλλο τρόπο (π.χ. εγγράφως) τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι οφείλουν να λαμβάνουν γνώση των κατευθύνσεων και οδηγιών με δική τους φροντίδα και επιμέλεια, από τον ιστότοπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).
– Οι ωφελούμενοι υποχρεούνται να συμπληρώνουν ηλεκτρονικά τα δελτία εισόδου και εξόδου στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ με τους κωδικούς πρόσβασης που διαθέτουν ως άνεργοι.
Το δελτίο εισόδου πρέπει να έχει συμπληρωθεί κατά την πρώτη συνεδρία καθοδήγησης. Αντίστοιχα, το δελτίο εξόδου συμπληρώνεται με την υποβολή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του επιχειρηματικού σχεδίου από τον ωφελούμενο.

Επισημαίνεται ότι ακόμα και σε περίπτωση διακοπής των συνεδριών καθοδήγησης, οι άνεργοι θα πρέπει να υποβάλλουν απογραφικό δελτίο εξόδου.
Οι ωφελούμενοι υποχρεούνται στη συμπλήρωση των απαιτούμενων στοιχείων και δεδομένων, στις σχετικές φόρμες που θα υπάρχουν στο e- services της ιστοσελίδας του Ο.Α.Ε.Δ. (δελτία εισόδου-εξόδου).

7.ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Δημοσίευση της Πρόσκλησης

Για λόγους ευρύτερης δημοσιότητας, η παρούσα πρόσκληση θα καταχωρηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), καθώς και του «Διαύγεια» http://sites.diavgeia.gov.gr/oaed/.

Επίσης συντάσσεται δελτίο τύπου το οποίο αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ και αποστέλλεται στον ημερήσιο και ηλεκτρονικό τύπο.

Ενημέρωση των ενδιαφερομένων

Όλη η ενημέρωση των ενδιαφερομένων ανέργων για την Πράξη αλλά και η διαχείριση των θεμάτων που θα προκύψουν κατά την υλοποίησή της, θα γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας,

• από το portal του ΟΑΕΔ (http://www.oaed.gr)
• από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Ο.Α.Ε.Δ. (π.χ facebook)
• από τους εργασιακούς συμβούλους στις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. (ΚΠΑ2)
• από Δελτία Τύπου, τα οποία αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ στο διαδίκτυο (www.oaed.gr) και αποστέλλονται, μέσω του Γραφείου Τύπου του ΟΑΕΔ, στον ημερήσιο τύπο.

8. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Οι προθεσμίες υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για υπαγωγή στο πρόγραμμα, λήγουν αυτόματα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος αιτήσεων.

2. Ο Διοικητής του Οργανισμού δύναται με απόφαση του (α) να αναστείλει, ή (β) να παρατείνει τις προθεσμίες υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων.

3. Οι προθεσμίες της παρούσας, δύνανται να τροποποιούνται μονομερώς, μόνο από τον ΟΑΕΔ, και εφόσον εξασφαλίζεται η επιλεξιμότητα των ωφελουμένων της ΠΑΝ, οπότε η τυχόν τροποποίησή τους θα δημοσιεύεται στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).