Η πρόσκληση, με ημερομηνία έκδοσης την 4η Ιουλίου 2024, ανοίγει στις 10 Ιουλίου 2024, στις 08:00 και θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2024 στις 07:00. Εκδούσα αρχή είναι η ΕΥΔ Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» και ο κωδικός πρόσκλησης είναι 013. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 10.000.000,00 ευρώ.

Η πρόσκληση αυτή απευθύνεται στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α) για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) με στόχο την ένταξή τους και τη χρηματοδότησή τους στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα», του Ταμείου «ΕΚΤ+» και των Δράσεων 4-4.1-01, που περιλαμβάνει το «Πρόγραμμα νέας επιχειρηματικότητας για 1.900 ωφελούμενους ηλικίας 30 έως 55 ετών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία».

Η δράση με κωδικό 02-8iii-2.1-07 και τίτλο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία» εντάχθηκε στο ΕΠΑνΕΚ ως μία πράξη με δικαιούχο την ΔΥΠΑ. Αυτή η δράση στοχεύει στην ενίσχυση νέων επιχειρήσεων που έχουν δημιουργηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2022 και μετά, από πρώην άνεργους ηλικίας 30-55 ετών, δίνοντας έμφαση στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ψηφιακή οικονομία.

Η β΄ φάση της δράσης στο πλαίσιο του Προγράμματος Περιόδου 2021-2027, αφορά στην ενίσχυση επιχειρήσεων που ιδρύθηκαν εντός του 2023, έχουν εγκριθεί για χρηματοδότηση και έχουν υλοποιήσει μέρος του εγκεκριμένου σχεδίου τους στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020, με επιλεξιμότητα από την ημερομηνία σύστασής τους. Αυτές οι επιχειρήσεις θα ολοκληρώσουν το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των σχεδίων τους στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα», επιτυγχάνοντας εντός του 2024 είτε το τρίτο ορόσημο είτε το δεύτερο και τρίτο ορόσημο, βάσει των οποίων καταβάλλεται η ενίσχυση τους. Στη β΄ φάση της δράσης (ΠΠ 2021-2027), οι άμεσα ωφελούμενοι είναι οι επιχειρήσεις, χωρίς την εφαρμογή των κοινών δεικτών ΕΚΤ για τους συμμετέχοντες.