Το υπουργείο εργασίας με την απόφασή του 60201/Δ7.1422/2019 “Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ).” προσπάθησε να οργανώσει το νομοθετικό πλαίσιο αναφορικά με την επιβολή προστίμων και να αποσαφηνίσει τις όποιες ασάφειες υπήρχαν στις επιχειρήσεις με προσωπικό. Η απόφαση αυτή  όπως δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 4997/31-12-2019 διευκρινίζει πως τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό του προστίμου είναι:

 • Σοβαρότητα παράβασης
 • Αριθμός εργαζομένων
 • Επανειλημμενη επιβολή κυρώσεων για παρόμοιες παραβάσεις
 • Μέγεθος επιχείρησης
 • Αριθμός εργαζομένων που θίγονται
 • Καθεστώς απασχόλησης
 • Υπαιτιότητα

Σύμφωνα με την ίδια απόφαση οι παραβάσεις διακρίνονται σε νενικού χαρακτήρα και ατομικές αναλόγως αν θίγουν το σύνολο του προσωπικού εν γένει η μεμονομένους εργαζομένους.

Παράλληλα, προβλέπεται πως σε περίπτωση επανειλημμένης επιβολής κυρώσεων για τέλεση ίδιων παραβάσεων στο παρελθόν από την επιχείρηση/εργοδότη το συνολικό ποσό του προστίμου προσαυξάνεται κατά 5% στις χαμηλές, 10% στις σημαντικές, 15% στις υψηλές και 20% στις πολύ υψηλές παραβάσεις.

Τέλος, οι παραβάσεις κατατάσσονται όπως και προηγουμένως σε 4 κατηγορίες:

Χαμηλές παραβάσεις με πρόστιμο απο 300,00€ έως 2000,00€:

 • Πλημμελής τήρηση Βιβλίου Ετήσιων Κανονικών Αδειών
 • Εκπρόθεσμη κατάθεση στοιχείων με ληφθείσα άδεια και επίδομα αδείας του προσωπικού κατά το προηγούμενο έτος
 • Μη ανάρτηση πίνακα προσωπικού και ωρών εργασίας/ μη ανάρτηση προγράμματος εβδομαδιαίας ανάπαυσης ή/και ωρών εργασίας
 • Εκπρόθεσμη κατάθεση συμπληρωματικού Πίνακα Προσωπικού & Ωρών Εργασίας, σε περίπτωση μεταβολής των αποδοχών
 • Μη επίδειξη Μητρώου Ανηλίκων
 • Μη ανάρτηση του Κανονισμού Εργασίας σε εμφανή και προσιτά για τους εργαζόμενους σημεία του τόπου εργασίας
 • Μη συμμόρφωση εργοδότη στην απόφαση επιθεωρητή περί διαφωνίας εργοδότη και συνδικαλιστικών οργανώσεων στις περιπτώσεις παραγράφων 2, 3, 5 και 7 του άρθρο 16 του ν. 1264/1982
 • Μη τήρηση από τους εργοδότες (επί μία διετία από την ημερομηνία λήξης τους) αντιγράφων Συμβάσεων Εργασίας, γνωστοποιήσεων και λοιπών εγγράφων, που υποχρεούνται να χορηγούν στους εργαζόμενους σύμφωνα με το ΠΔ 156/94
 • Μη εφοδιασμός με αντίγραφο πίνακα προσωπικού και προγράμματος ωρών εργασίας ή απόσπασμα αυτού σε εργαζομένους που απασχολούνται εκτός της έδρας της επιχείρησης ή του παραρτήματος της επιχείρησης

Σημαντικές παραβάσεις με πρόστιμα απο 500,00€ έως 3000,00€:

 • Μη τήρηση στον τόπο εκτέλεσης του έργου «Βιβλίου Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού στην εκτέλεση οικοδομικών και τεχνικών έργων»
 • Εκπρόθεσμη κατάθεση Συμπληρωματικού Πίνακα Προσωπικού & Ωρών Εργασίας, σε περίπτωση προσλήψεων νέων εργαζομένων
 • Εκπρόθεσμη κατάθεση Συμπληρωματικού Πίνακα Προσωπικού & Ωρών Εργασίας, σε περίπτωση τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας
 • Μη εφοδιασμός και φύλαξη Βιβλίου Δρομολογίων οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων και τουριστικών λεωφορείων
 • Μη υποβολή Βιβλιαρίου Εργασίας οδηγών τουριστικών λεωφορείων ή βοηθών στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, έντυπο Ε4/ Συμπληρωματικός Ωραρίου
 • Παραβίαση της διακοπής εργασίας του προσωπικού κίνησης των ΚΤΕΛ
 • Μη τήρηση Βιβλίου Ετήσιων Κανονικών Αδειών
 • Μη γνωστοποίηση ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΕΡΓΑΝΗ” εντός μηνός Ιανουάριου εκάστου έτους στοιχείων σχετικά με ληφθείσα άδεια και επίδομα αδείας του προσωπικού κατά το προηγούμενο έτος
 • Εκπρόθεσμη κατάθεση Ετήσιου Πίνακα Προσωπικού & Ωρών Εργασίας
 • Μη υποβολή συμπληρωματικού Πίνακα Προσωπικού & Ωρών Εργασίας, σε περίπτωση μεταβολής των αποδοχών
 • Εκπρόθεσμη υποβολή Προγράμματος Ωρών Εργασίας
 • Πλημμελής συμπλήρωση Πίνακα Προσωπικού και Ωρών Εργασίας
 • Μη συμπλήρωση ή μη ορθή συμπλήρωση των στηλών του “Βιβλίου Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού σε αγροτικές εργασίες και αλιεία”
 • Μη τήρηση, μη συμπλήρωση ή πλημμελής συμπλήρωση Μητρώου Ανηλίκων
 • Μη αναγραφή αιτιολογίας και του χρονικού διαστήματος που αφορά για κάθε καταβολή που λαμβάνει χώρα σε λογαριασμό πληρωμών και αφορά οφειλόμενες αποδοχές ή αποζημίωση απόλυσης
 • Μη τήρηση στον τόπο εκτέλεσης του έργου ή μη επίδειξη, για οποιοδήποτε λόγο, στα αρμόδια όργανα ελέγχου, οσάκις ζητείται, του αντιγράφου του εντύπου της Αναγγελίας για κάθε ημέρα απασχόλησης του προσωπικού, που απασχολείται για την εκτέλεση οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου.
 • Μη αναγγελία στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» του απασχολούμενου προσωπικού μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα της απασχόλησης, από τους υπόχρεους για την τήρηση του «Βιβλίου ημερησίων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού στην εκτέλεση οικοδομικών και τεχνικών έργων
 • Μη τήρηση διαδικασίας διαθεσιμότητας (προηγούμενη διαβούλευση, γνωστοποίηση στις οικείες υπηρεσίες ΣΕΠΕ)
 • Μη καταχώριση στο ΠΣ “ΕΡΓΑΝΗ” του αριθμού κυκλοφορίας του μοτοποδηλάτου ή της μοτοσυκλέτας που χρησιμοποιείται κατά την εκτέλεση της εργασίας για τη μεταφορά ή διανομή προϊόντων και αντικειμένων
 • Μη χορήγηση ελάχιστου χρόνου διακοπής της ημερήσιας εργασίας σε κατάστημα
 • Εφαρμογή διακεκομμένου ωραρίου για προσωπικό κουζίνας
 • Μη χορήγηση διαλείμματος
 • Μη γνωστοποίηση ή ελλιπής γνωστοποίηση όρων Ατομικής Σύμβασης Εργασίας στον εργαζόμενο

Υψηλές παραβάσεις με πρόστιμα από 1000,00€ έως 4000,00€:

 • Λειτουργία εμπορικού καταστήματος πέραν του ωραρίου λειτουργίας
 • Μη καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών μέσω τραπεζικού λογαριασμού
 • Μη καταβολή αποζημίωσης απόλυσης μέσω λογαριασμού πληρωμών
 • Μη χορήγηση αναλυτικών Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων Αποδοχών
 • Μη κατάρτιση Κανονισμού Εργασίας σε υπόχρεες επιχειρήσεις
 • Μη παράσταση εργοδότη κατά τη διαδικασία επίλυσης ατομικών ή συλλογικών εργατικών διαφορών
 • Υπέρβαση του επιτρεπόμενου ποσοστού/αριθμού μαθητευόμενων και πρακτικώς ασκούμενων σε τουριστικές επιχειρήσεις
 • Παραβίαση του ΠΔ 240/06 «Περί διαβουλεύσεων με τους εργαζόμενους»
 • Υπέρβαση της διάρκειας επιβολής του συστήματος εκ περιτροπής εργασίας πέραν των εννέα (9) μηνών ανά ημερολογιακό έτος
 • Υπέρβαση του επιτρεπόμενου χρόνου διαθεσιμότητας πέραν των τριών (3) μηνών ετησίως

Πολύ υψηλές παραβάσεις με πρόστιμα από 1800,00€ έως 8000,00€:

 • Μη υποβολή Ετήσιου Πίνακα Προσωπικού & Ωρών Εργασίας
 • Μη υποβολή Συμπληρωματικού Πίνακα Προσωπικού & Ωρών Εργασίας, σε περίπτωση προσλήψεων νέων εργαζομένων (ενιαίου εντύπου Ε3).
 • Μη υποβολή Προγράμματος Ωρών Εργασίας
 • Λειτουργία επιχείρησης κατά ημέρα Κυριακή και κατά τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας
 • Μη υποβολή Μηνιαίου Πίνακα Εβδομαδιαίας Ανάπαυσης προσωπικού κίνησης των ΚΤΕΛ, στο έντυπο Ε4/Συμπληρωματικός ωραρίου
 • Παραβίαση νομοθεσίας περί ομαδικών απολύσεων
 • Παρεμπόδιση εισόδου των Επιθεωρητών Εργασίας
 • Άρνηση παροχής στοιχείων ή πληροφοριών από τον εργοδότη ή παροχή ψευδών πληροφοριών ή στοιχείων
 • Μη εφαρμογή όρων Σ.Σ.Ε., Δ.Α. ή Υ.Α. ή Κανονισμού Εργασίας
 • Εβδομαδιαία ανάπαυση και μείωση του χρόνου εργασίας που έχει καθοριστεί με Σ.Σ.Ε., Δ.Α. κλπ (γενικώς υποχρεωτικές ή μη) ή με ΥΑ εκδοθείσες βάσει του Α.Ν. 435/1968 (ΦΕΚ 124 Α’)
 • Μη καταβολή αναδρομικών αποδοχών (ως παραβίαση όρων ΣΣΕ Δ.Α. ή Υ.Α.)
 • Μη καταβολή μισθών/ημερομισθίων βάσει νομοθετικώς καθορισμένου νομίμου κατώτατου μισθού/ημερομισθίου, Σ.Σ.Ε, Δ.Α., Υ.Α. ή βάσει ατομικής συμφωνίας
 • Μη καταβολή αποδοχών διαθεσιμότητας
 • Παρακώλυση συνδικαλιστικής δράσης
 • Παράβαση υποχρέωσης πληροφόρησης και διαβούλευσης των εργαζομένων από τους εργοδότες που μεταβιβάζουν τις επιχειρήσεις

Κλείνοντας το άρθρο, να σημειώσουμε πως με βάση των αριθμό των εργαζομένων τους οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε

 • Μικρές επιχειρήσεις: 1 έως 10 εργαζόμενοι
 • Μεσαίες επιχειρήσεις: 11 έως 50 εργαζόμενοι
 • Μεγάλες επιχειρήσεις: 51 εργαζόμενοι και άνω

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το νόμο 4808/2021 για την Προστασία της Εργασίας (άρθρο 74 παρ. 4) η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας αξιοποιείται από την Επιθεώρηση Εργασίας για τον έλεγχο τήρησης του ωραρίου των επιχειρήσεων. Εάν, κατά τον επιτόπιο έλεγχο σε επιχείρηση, διαπιστωθεί ότι η ψηφιακή κάρτα εργαζόμενου δεν είναι ενεργοποιημένη, επιβάλλεται στον εργοδότη πρόστιμο 10.500 ευρώ ανά εργαζόμενο που δεν έχει ενεργοποιημένη ψηφιακή κάρτα.

Καρμίρης Αθανάσιος
Οικονομολόγος | HR and Payroll Manager