ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΣΠΕΥΔΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ FUND ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Απάντηση δίνει η πιο κάτω ενδεικτικά αναφερόμενη πραγματική υπόθεση εταιρείας, η οποία κατέληξε σε επιτυχή διαπραγμάτευση, παρά την επιβολή κατάσχεσης επί του επιχειρηματικού της ακινήτου και ορισμό ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, ο οποίος πλειστηριασμός δεν ολοκληρώθηκε επί τρία έτη, και εν τέλει ακυρώθηκε δικαστικά η αναγκαστική εκτέλεση (δήλωσης συνέχισης πλειστηριασμού), που επισπευδόταν από διαχειρίστρια εταιρεία για λογαριασμό αποκτώσας αλλοδαπής εταιρείας (fund).

Συγκεκριμένα : Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών έκρινε ανέκκλητα κατ’ άρθρο 973 Κ.ΠολΔ. ότι είναι ΑΚΥΡΟΣ ο επισπευδόμενος πλειστηριασμός από αλλοδαπή εταιρεία απόκτησης απαιτήσεων (FUND) , η  οποία απέκτησε  την εν λόγω ληξιπρόθεσμη επιχειρηματική απαίτηση συνολικού ύψους 10 εκατομμυρίων μέσω τιτλοποίησης από την Τράπεζα …….. ΑΕ.

Η δανειολήπτρια εταιρεία Τ….ΑΕ και οι εγγυητές αυτής είχαν προσφύγει , παράλληλα με τις δικαστικές ενέργειες τόσο σε διμερείς διαπραγματεύσεις όσο και στον εξωδικαστικό μηχανισμό προς εξωδικαστική αναδιάρθρωση των οφειλών της οφειλέτιδος εταιρείας  έναντι όλων των πιστωτών της.

Το fund που απέκτησε την απαίτηση,  ισχυριζόμενο ότι έχει νόμιμο δικαίωμα,  παράλληλα με τις εξωδικαστικές προσπάθειες αναδιάρθρωσης της επιχείρησης και ενώ αυτές ήταν σε εξέλιξη, επέσπευσε το έτος 2019 καταχρηστικά ηλεκτρονικό πλειστηριασμό στο μοναδικό επιχειρηματικό ακίνητο της εταιρείας, του οποίου η εκμετάλλευσή απέφερε τα έσοδα και κέρδη που εμφάνιζε η εταιρεία.

Ως είναι γνωστό, μετά τις πρόσφατες τροποποιήσεις του Κ.Πολ.Δ. δεν προβλέπεται πλέον στο στάδιο των πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης η αναστολή του πλειστηριασμού. Έτσι είναι δυνατόν να εκκρεμούν ανακοπές και έκδοση αποφάσεων επί ανακοπών και ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός να εξελίσσεται και να ολοκληρώνεται με την εκποίηση του κατασχεθέντος ακινήτου, χωρίς ακόμα να έχουν κριθεί οι ενστάσεις του δανειολήπτη και με την σφοδρή αρκετές φορές πιθανότητα να δικαιωθεί εν τέλει ο δανειολήπτης, μετά την εκποίηση του ακινήτου και την αναγκαστική αποβολή του από αυτό.

Στην συγκεκριμένη υπόθεση, παράλληλα με τις διαπραγματεύσεις, εκκινήθηκαν και όλες οι προβλεπόμενες δικαστικές ενέργειες αναστολής και ακύρωσης του πλειστηριασμού, (λόγω της καταχρηστικότητας της επίσπευσης αυτού εν μέσω διαπραγματεύσεων, της ισχύος της αναστολής πράξεων εκτέλεσης, λόγω των καταχρηστικών χρεώσεων  Γ.Ο.Σ.) και εν τέλει λόγω της μη νομιμότητας της τιτλοποίησης της απαίτησης προς το fund  και των συνεχών μεταβολών και μεταβιβάσεων των απαιτήσεων της συγκεκριμένης τιτλοποίησης σε διάφορες εταιρείες διαχείρισης, οπότε το έτος 2021 χωρίς ακόμα να έχει ολοκληρώσει την εκποίηση του ακινήτου, λόγω προγενέστερων δεκτών δικαστικών αποφάσεων περί αναστολής αυτού για περιορισμένο χρονικό διάστημα, πρόλαβε και εκδόθηκε ανέκκλητη απόφαση κατ’ αρθρ. 973 Κ.ΠολΔ. όπου το Δικαστήριο κρίνει οριστικά ότι πάσχει από αοριστία η δήλωση συνέχισης του πλειστηριασμού και συγκεκριμένα δέχεται ότι  αν και η εταιρεία διαχείρισης έφερε το βάρος απόδειξης, δεν κατάφερε να αποδείξει την ύπαρξη και το περιεχόμενο της διαχειριστικής της εξουσίας και δεν εξειδίκευσε τις αόριστες αναφορές στις οποίες αποκλειστικά προέβη σχετικά με τη νομιμοποίησή της για την επίσπευση πλειστηριασμού. Με την απόφαση αυτή το έτος 2021 Ακυρώνεται πλέον ο πλειστηριασμός.

Αποτέλεσμα των άνω δικαστικών ενεργειών (με τις οποίες δεν μπορεί πλέον να επισπευσθεί πλειστηριασμός μέχρι να αρθούν όλες οι ακυρότητες και οι αοριστίες της τιτλοποίησης) ήταν να «καθίσουν» εκ νέου στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και τα δυο μέρη, με άλλες πλέον αξιώσεις ως προς το ύψος της απαίτησης που απαιτούν να καταβληθεί και να επιτευχθεί εν τέλει εξωδικαστική αναδιάρθρωση με πιο ρεαλιστικούς στόχους είσπραξης και επιχειρηματικά επιθυμητούς και βιώσιμους στόχους,  παραιτούμενο  πλέον το fund από τον επιβληθέντα πλειστηριασμό.

 

Λεκκάκου Κωνσταντίνα

Νομικός Σύμβουλος – Συνεργάτης της AFS #mazimegalonoume