ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η λογιστική σας υποστήριξη αποτελεί για εμάς στην Athens Financial Services προτεραιότητα. Αναλαμβάνουμε την πλήρη κάλυψη όλων των λογιστικών σας αναγκών και σας προσφέρουμε πλήρη γκάμα υπηρεσιών.

Read more

ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Στην Athens Financial Services καλύπτουμε όλες τις φορολογικές ανάγκες που έχετε στην επιχείρηση σας. Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας αναλαμβάνουν την φοροτεχνική σας υποστήριξη και σας παρέχουν συμβουλές για οποιοδήποτε θέμα.

Read more

ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Παρέχουμε όλους τους διαχειριστικούς ελέγχους, οικονομικών καταστάσεων και ενοποιημένων ισολογισμών. Οι συνεργάτες μας σας δίνουν τον πλήρη έλεγχο της καλής και σωστής λειτουργίας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, των βιβλίων και των στοιχείων, των προϋπολογισμών και των απολογισμών.

Read more

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Η εταιρεία μας επεξεργάζεται τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση της μισθοδοσίας, εκτυπώνει όλες τις αναγκαίες μισθοδοτικές καταστάσεις και αναλυτικές αποδείξεις ατομικών αποδοχών και εκδίδει τα λογιστικά άρθρα για την ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων της επιχείρησής σας.

Read more

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ανταποκρινόμενοι στις εξελίξεις και τις συνεχείς αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο, στην Athens Financial Services προσφέρουμε και υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού, είτε σε συνεργασία με το τμήμα που ήδη διαθέτετε, είτε ως ο ιδανικός εξωτερικός σας συνεργάτης.

Read more

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Με την υψηλή εξειδίκευση των συνεργατών μας σε θέματα διοίκησης και οργάνωσης επιχειρήσεων και οργανισμών, οι υπηρεσίες μας επεκτείνονται και σε θέματα Συμβουλευτικής.

Read more

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Στην Athens Financial Services βρίσκουμε προγράμματα που ταιριάζουν στο προφίλ και την ειδικότητα της επιχείρησής σας και υποβάλλουμε τους αντίστοιχους φακέλους μελετών και συμμετοχές για τα ευρωπαϊκά προγράμματα.

Read more

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Στην Athens Financial Services με την πολυετή γνώση και εμπειρία μας στον τομέα των επιχειρήσεων σας προσφέρουμε ένα εξειδικευμένο και προσαρμοσμένο στις ανάγκες επιχειρηματικό πλάνο (Business Plan), με λεπτομερή ανάλυση της επιχειρηματικής λειτουργίας.

Read more

ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ISO & ΕΛΟΤ

Η εταιρεία μας παρέχει και τις μελέτες που χρειάζεστε για τα διαχειριστικά συστήματα, όπως ISO και ΕΛΟΤ. Η πολυετής εμπειρία και τα εξειδικευμένα στελέχη που διαθέτουμε στην εκπόνηση μελετών κατά τα διεθνή και εθνικά πρότυπα, μας επιτρέπει να αναλάβουμε με πολύ μικρό κόστος, την ετήσια υποστήριξη των συστημάτων σας.

Read more

ΜΕΛΕΤΕΣ FRANCHISING

Οι μελέτες Franchising ανήκουν στις υπηρεσίες που δύναται να σας παρέχει η εταιρεία μας. Επίσης, Η εταιρεία μας είναι σε θέση να σας βοηθήσει να συμπληρώσετε τα απαραίτητα έγγραφα και τις προϋποθέσεις προκειμένου να αιτηθείτε την ένταξή σας σε κάποιο δίκτυο franchise.

Read more

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την ετοιμασία του φακέλου και όλες τις διαδικασίες για την κατοχύρωση του σήματός σας, τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο. Οι σύμβουλοι μας φροντίζουν για τη διασφάλιση των σχετικών δικαιωμάτων σας σε κάθε στάδιο της διαδικασίας κατοχύρωσης.

Read more

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ GDPR

Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του πρέπει να συμμορφωθούν, διαφορετικά επιβάλλονται αυστηρά και υψηλά πρόστιμα. Πλέον, κάθε εταιρεία που διαχειρίζεται προσωπικά δεδομένα τα οποία αφορούν άτομα εντός της ΕΕ, είναι υποχρεωμένη να είναι εναρμονισμένη με τον νέο κανονισμό, επανεξετάζοντας ή αναθεωρώντας όλες τις διαδικασίες διαχείρισης πληροφοριών.

Read more

ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Πάντα ενήμεροι για όλες τις τρέχουσες αλλαγές σε νομικό, οικονομικό, πολιτικό και εμπορικό επίπεδο και υποδεικνύουν πάντα την πιο πρόσφορη οδό για την ευδοκίμηση των επιδιώξεων των πελατών μας.

Read more

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

Ο Τεχνικός Ασφάλειας αναφέρεται στη Διεύθυνση της επιχείρησης και παρέχει υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε θέματα σχετικά με την Ασφάλεια της Εργασίας και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων.

Read more