ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η λογιστική σας υποστήριξη αποτελεί για εμάς στην Athens Financial Services προτεραιότητα. Αναλαμβάνουμε την πλήρη κάλυψη όλων των λογιστικών σας αναγκών και σας προσφέρουμε:

 • Οργάνωση, τήρηση, εγκατάσταση και επίβλεψη λογιστηρίου

 • Λογιστική παρακολούθηση

 • Σχεδιασμό εξατομικευμένου οικονομικού πλάνου πάνω στις ανάγκες σας

 • Μηχανογραφική τήρηση λογιστικών βιβλίων

 • Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων και αναλύσεων

 • Κοστολόγηση παραγωγής

 • Υπαγωγή και παρακολούθηση ρυθμίσεων και πληρωμών (Εφορία & Ασφαλιστικά Ταμεία)

 • Συμβουλές εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας

 • Σύνταξη ταμειακών ροών

 • Σύσταση ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών

 • Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών και συναλλαγών με το Δημόσιο

 • Άμεση υποστήριξη σε τακτικούς και έκτακτους ελέγχους

 • Κατάρτιση προϋπολογισμού και οικονομικών εκθέσεων

 • Ίδρυση / Διακοπή εργασιών

 • Μετατροπές, συγχωνεύσεις, απορροφήσεις, εξαγορές εταιρειών

 • Έλεγχο δαπανών και φορολογικών εργασιών

 • Προσαρμογή στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS, IFRS)

Εξωτερικές Λογιστικές Εργασίες:


Με την ανάληψη όλων των εξωτερικών εργασιών της εταιρείας σας, από τους εξειδικευμένους λογιστές μας, μπορείτε να συνεχίσετε ανενόχλητοι την εργασία σας και να επικεντρωθείτε στην επιχείρησή σας.


Ενδεικτικά μπορούμε να σας προσφέρουμε:
Μεταφορά των τιμολογίων και αποδείξεων από την επιχείρησή σας για την ενημέρωση των βιβλίων σας και επιστροφή τους μαζί με όλα τα απαραίτητα έγγραφα (περιοδικές δηλώσεις, εκτυπωμένα βιβλία κ.λπ.).
Διεκπεραίωση κάθε είδους εργασίας σε δημόσιες υπηρεσίες και ασφαλιστικά ταμεία που σχετίζονται με τον λογαριασμό σας.
Πληρωμή Φόρων & Ασφαλιστικών Εισφορών.
Έκδοση φορολογικών και ασφαλιστικών ενημεροτήτων.
Εξόφληση λογαριασμών.
Διάθεση όλων των αποδείξεων πληρωμής και των δηλώσεων.