ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η επιχείρησή σας πρέπει να είναι συνεχώς ενημερωμένη και σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία, ώστε σε περίπτωση ελέγχου να έχετε καλύψει όλες τις νόμιμες υποχρεώσεις.

Στην Athens Financial Services με τους εξειδικευμένους συνεργάτες μας συμβάλλουμε στην διατήρηση της επιχείρησής σας σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική, εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία.

Παρέχουμε όλους τους διαχειριστικούς ελέγχους, οικονομικών καταστάσεων και ενοποιημένων ισολογισμών. Οι συνεργάτες μας σας δίνουν τον πλήρη έλεγχο της καλής και σωστής λειτουργίας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, των βιβλίων και των στοιχείων, των προϋπολογισμών και των απολογισμών.

Οι υπηρεσίες που σας παρέχουμε ξεπερνούν και τις πιο απαιτητικές προκλήσεις, ικανές να καταρρίψουν όλους τους επιχειρηματικούς κινδύνους που κάθε Οικονομική Μονάδα καλείται να αντιμετωπίσει.


Ανάλυση των Ελεγκτικών μας Υπηρεσιών:

  • Έλεγχοι Διαχειριστικοί

  • Έλεγχοι Οικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ισολογισμών

  • Έλεγχος καλής και σωστής λειτουργίας των Λογιστικών Συστημάτων

  • Έλεγχος καλής και σωστής λειτουργίας των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου

  • Έλεγχοι Βιβλίων και Στοιχείων

  • Έλεγχος προϋπολογισμών – Απολογισμών

  • Διοικητικός Έλεγχος – Λειτουργικός Έλεγχος

  • Αξιολόγηση της αποδοτικότητας του λογιστηρίου σας

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο  ΈΚΤΑΚΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ  ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΕ ΤΙ ΘΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ;


Ένας Έκτακτος Οικονομικός Έλεγχος Λογιστηρίου μπορεί να αποτρέψει τα λάθη και τα μεγάλα πρόστιμα. Δικός μας στόχος είναι η αποκάλυψη ενδεχομένων προβλημάτων σε μελλοντικό αιφνιδιαστικό οικονομικό έλεγχο στο λογιστήριο της επιχείρησής σας. Σας ζητάμε μόνο την συνδρομή του υπευθύνου της επιχείρησης για τον έλεγχο και εμείς σας καταγράφουμε τα προβλήματα που υπάρχουν ή που τυχόν θα προκύψουν.