ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

Τεχνικοί Ασφαλείας

Ο Τεχνικός Ασφάλειας αναφέρεται στη Διεύθυνση της επιχείρησης και παρέχει υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε θέματα σχετικά με την Ασφάλεια της Εργασίας και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων. Τις γραπτές υποδείξεις ο Τεχνικός Ασφάλειας τις καταχωρεί στο ειδικό φυλλομετρημένο και θεωρημένο από την επιθεώρηση εργασίας, βιβλίο της επιχείρησης: Βιβλίο Υποδείξεων Τεχνικού Ασφάλειας.

Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται στο βιβλίο αυτό.

Μηχανικοί

  • Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης
  • Πιστοποιητικά Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης
  • Διεκπεραίωση Αδειών Λειτουργίας
  • Τακτοποιήσεις Αυθαιρέτων
  • Μηχανικός Επίβλεψης Λειτουργίας & Συντήρησης