ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Με την υψηλή εξειδίκευση των συνεργατών μας σε θέματα διοίκησης και οργάνωσης επιχειρήσεων και οργανισμών, οι υπηρεσίες μας επεκτείνονται και σε θέματα Συμβουλευτικής.

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Στην Athens Financial Services βρίσκουμε προγράμματα που ταιριάζουν στο προφίλ και την ειδικότητα της επιχείρησής σας και υποβάλλουμε τους αντίστοιχους φακέλους μελετών και συμμετοχές για τα ευρωπαϊκά προγράμματα.

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Στην Athens Financial Services με την πολυετή γνώση και εμπειρία μας στον τομέα των επιχειρήσεων σας προσφέρουμε ένα εξειδικευμένο και προσαρμοσμένο στις ανάγκες επιχειρηματικό πλάνο (Business Plan), με λεπτομερή ανάλυση της επιχειρηματικής λειτουργίας.

ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ISO & ΕΛΟΤ

Η εταιρεία μας παρέχει και τις μελέτες που χρειάζεστε για τα διαχειριστικά συστήματα, όπως ISO και ΕΛΟΤ. Η πολυετής εμπειρία και τα εξειδικευμένα στελέχη που διαθέτουμε στην εκπόνηση μελετών κατά τα διεθνή και εθνικά πρότυπα, μας επιτρέπει να αναλάβουμε με πολύ μικρό κόστος, την ετήσια υποστήριξη των συστημάτων σας.

ΜΕΛΕΤΕΣ FRANCHISING

Οι μελέτες Franchising ανήκουν στις υπηρεσίες που δύναται να σας παρέχει η εταιρεία μας. Επίσης, Η εταιρεία μας είναι σε θέση να σας βοηθήσει να συμπληρώσετε τα απαραίτητα έγγραφα και τις προϋποθέσεις προκειμένου να αιτηθείτε την ένταξή σας σε κάποιο δίκτυο franchise.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την ετοιμασία του φακέλου και όλες τις διαδικασίες για την κατοχύρωση του σήματός σας, τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο. Οι σύμβουλοι μας φροντίζουν για τη διασφάλιση των σχετικών δικαιωμάτων σας σε κάθε στάδιο της διαδικασίας κατοχύρωσης.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ GDPR

Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του πρέπει να συμμορφωθούν, διαφορετικά επιβάλλονται αυστηρά και υψηλά πρόστιμα. Πλέον, κάθε εταιρεία που διαχειρίζεται προσωπικά δεδομένα τα οποία αφορούν άτομα εντός της ΕΕ, είναι υποχρεωμένη να είναι εναρμονισμένη με τον νέο κανονισμό, επανεξετάζοντας ή αναθεωρώντας όλες τις διαδικασίες διαχείρισης πληροφοριών.

ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Πάντα ενήμεροι για όλες τις τρέχουσες αλλαγές σε νομικό, οικονομικό, πολιτικό και εμπορικό επίπεδο και υποδεικνύουν πάντα την πιο πρόσφορη οδό για την ευδοκίμηση των επιδιώξεων των πελατών μας.

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

Ο Τεχνικός Ασφάλειας αναφέρεται στη Διεύθυνση της επιχείρησης και παρέχει υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε θέματα σχετικά με την Ασφάλεια της Εργασίας και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων.