Φορολογία φυσικών προσώπων

Καθώς δεν υπάρχει συγκεκριμένη διαταξη για το συγκεκριμένο θέμα παραθέτουμε την άποψή μας  έως ότου γνωμοδοτήσει σχετικά το υπουργείο Οικονομικών και θεωρούμε ότι τα εισοδήματα  αυτά είναι κέρδη από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου και φορολογούνται σύμφωνα με το άρθρο 43 του ΚΦΕ με συντελεστή 15%. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα εισοδήματα αυτά υπόκεινται και σε εισφορά αλληλεγγύης.

Η υπεραξία (Καθαρή αξία πώλησης – Κόστος αγοράς) που αποκτά φυσικό πρόσωπο, η οποία προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ της τιμής πώλησης που εισέπραξε κατά την πώληση και την τιμή κτήσης που κατέβαλε ο φορολογούμενος – επενδυτής για αγορά όπως αναφέρει το άρθρου 42 παραγράφους 3 και 4 του Νόμου 4172. Δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την αγορά ή την πώληση των κρυπτονομισμάτων συμπεριλαμβάνονται στην αξία κτήσης ή πώλησης, επομένως έξοδα προμήθειας των ψηφιακών πλατφορμών στα οποία γίνονται οι αγοραπωλησίες διαμορφώνουν το τελικό αποτέλεσμα το οποίο θα φορολογηθεί.

Παραθέτουμε ένα μικρό παράδειγμα:

Παράδειγμα

Αν φυσικό πρόσωπο αγοράσει κρυπτονομίσματα αξίας 1.000 ευρώ και καταβάλει δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την αγορά τους (π.χ. προμήθεια ανταλλακτηρίου) 50 ευρώ και στη συνέχεια πουλήσει τα άνω κρυπτονομίσματα 3.000 ευρώ κα ταυτόχρονα επιβαρυνθεί με δαπάνες ύψους 50 ευρώ, το τελικό ποσό της υπεραξίας επί του οποίου οφείλεται φόρος 15% ανέρχεται στο ποσό των 1900 ευρώ (1.000+50 =1.050) Κόστος κτήσης, (3.000-50 = 2950) Καθαρή αξία πώλησης.

Εάν το φυσικό πρόσωπο έχει προβεί σε διαδοχικές αποκτήσεις κρυπτονομισμάτων και στη συνέχεια πωλήσει το σύνολο ή μέρος αυτών, ως τιμή κτήσης των πωλούμενων κρυπτονομισμάτων λαμβάνεται η μέση τιμή κτήσης που προκύπτει από τη συνολική αξία κτήσης των κρυπτονομισμάτων δια της ποσότητας αυτών. (πολ. 1032/2015 και πολ.1082/2018).

Ως χρόνος φορολόγησης των κερδών της υπεραξίας λαμβάνεται ο χρόνος πώλησης των κρυπτονομισμάτων και όχι η μεταφορά των κερδών προς τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Π.χ. εάν πραγματοποιήθηκε μία πώληση με κέρδος τον Δεκέμβριο του 2021, το κέρδος αυτό θα φορολογηθεί με την υποβολή της δήλωσης του 2022, ανεξάρτητα εάν αυτά παραμένουν στην ψηφιακή πλατφόρμα και μεταφερθούν στον τραπεζικό λογαριασμό του επενδυτή σε μεταγενέστερο χρόνο, είτε συνολικά είτε με διαδοχικά εμβάσματα.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στα ποσά που καταβάλλονται για την απόκτηση των κρυπτονομισμάτων τα οποία αποτελούν τεκμήριο και θα πρέπει να δικαιολογούνται. Τα ποσά αυτά θα αναγραφούν στον κωδικό 743 του πίνακα 5 του εντύπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης το έτος αγοράς τους.

Σε περίπτωση πώλησης, το ποσό του κεφαλαίου που εισπράχθηκε μειωμένο με τα έξοδα συναλλαγής, θα αναγραφεί στον κωδικό 781 του πίνακα 6 του εντύπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης, στο έτος της πώλησής τους.

Όσον αφορά τυχόν υπεραξία που προκύψει από την πώληση των κρυπτονομισμάτων, θα αναγραφεί στον κωδικό 865 του πίνακα 4 Ε του εντύπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης (κέρδος από μεταβίβαση τίτλων αλλοδαπής).

Σημαντικό είναι ότι εάν προκύψει ζημία από την πώληση των κρυπτονομισμάτων, μπορεί να συμψηφιστεί με μελλοντικά κέρδη από την ίδια κατηγορία εισοδήματος μέσα στα επόμενα 5 έτη (πολ.1032/2015). Σε αυτή την περίπτωση συμπληρώνεται ο κωδικός 871 του εντύπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης.

Ο φορολογούμενος πρέπει να τηρεί αναλυτικές καταστάσεις συνοδευόμενες από τα παραστατικά έγγραφα της ψηφιακής πλατφόρμας που έγιναν οι αγοραπωλησίες και να είναι σε θέση να αποδείξει πώς προκύπτουν τα ποσά που συμπληρώθηκαν στους κωδικούς της φορολογικής δήλωσης. Να σημειωθεί ότι οι ψηφιακές πλατφόρμες αγοραπωλησίας κρυπτονομισμάτων κατέχουν τα προσωπικά στοιχεία του κάθε συναλλασσόμενου και δεν προσφέρουν ανωνυμία.

Επίσης ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στα εισερχόμενα εμβάσματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς από τις ψηφιακές πλατφόρμες, τα οποία είναι προϊόν ρευστοποίησης των κρυπτονομισμάτων. Τα ποσά αυτά για να μπορέσουν να δικαιολογηθούν φορολογικά θα πρέπει να έχουν δηλωθεί κατά την πώλησή τους.

Τα νομικά προσώπα που έχουν αγοράσει ως επενδυτικό προϊόν κρυπτονομίσματα και στο μέλλον τα ρευστοποιήσουν, η τυχόν υπεραξία – κέρδος που θα προκύψει, θα φορολογηθεί με τις γενικές διατάξεις φορολογίας νομικών προσώπων και τον ισχύον φορολογικό συντελεστή κατά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης.

Σχετικά με τον λογιστική διαχείρηση της αγοράς ο ΣΛΟΤ έχει εκδώσει την γνωμοδότηση 104 ΕΞ 27.2.2018

Εδώ να αναφέρουμε ότι συμφωνα με τη C-264/14 απόφαση, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι στις πράξεις που απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ είναι και οι συναλλαγές οι οποίες συνίστανται σε αγοραπωλησίες συμβατικών νομισμάτων έναντι του Bitcoin και αντίστροφα, οι οποίες θεωρούνται ανταλλαγές συναλλάγματος.

Επίσης στην απόφαση  C-264/14 του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου αναφέρεται: Κατά την επιτροπή φορολογικού δικαίου, το εικονικό νόμισμα «bitcoin» αποτελεί μέσο πληρωμής που χρησιμοποιείται όπως τα εκ του νόμου μέσα πληρωμής).

Accounting Department | AFS#mazimegalonoume