1) Οι φορείς στους οποίους έχει ανατεθεί η είσπραξη δημοσίων εσόδων με την απόφαση Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Γ 1107473 ΕΞ 2017/13.7.2017 είναι:

 1. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
 2. ALPHA BANK Α.Ε.
 3. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Τ.Ε. BANK
 4. ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK – ERGASIAS Α.Ε.
 5. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
 6. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ
 7. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
 8. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ
 9. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ
 10. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
 11. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
 12. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
 13. ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
 14. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛΤΑ)
 15. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
 16. ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
 17. HSBC BANK PLC
 18. ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ

2)Κατηγορίες εσόδων που θα εισπράττονται από τους εν λόγο φορείς:

α. Βεβαιωμένες οφειλές σε Δ.Ο.Υ. Η είσπραξη διενεργείται μέσω του κωδικού πληρωμής με ονομασία «Ταυτότητα Οφειλής» ο οποίος εκδίδεται για κάθε βεβαιωμένη οφειλή.

β. Τέλη Κυκλοφορίας Οχημάτων. Η είσπραξη διενεργείται μέσω του κωδικού πληρωμής με ονομασία «Κωδικός Πληρωμής» ο οποίος εκδίδεται από την αντίστοιχη διαδικτυακή εφαρμογή.

γ. e-Παράβολο. Η είσπραξη διενεργείται μέσω του κωδικού πληρωμής με ονομασία «e-Παράβολο» ο οποίος εκδίδεται από την αντίστοιχη διαδικτυακή εφαρμογή.

δ. Δασμοί, φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις καθώς και ρυθμισμένες ή μη οφειλές που βεβαιώνονται στα τελωνεία. Η υποβολή παραστατικών όπου η καταβολή του χρηματικού ποσού είναι απαραίτητη για την έκδοση της άδειας παράδοσης των εμπορευμάτων, γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω διαδικτύου. Η είσπραξη διενεργείται μέσω του κωδικού πληρωμής με ονομασία «Ταυτότητα Πληρωμής».
Καθώς και κάθε μελλοντικό έσοδο προς είσπραξη από τη φορολογική διοίκηση που θα εντάσσεται σε κάποια από τις ανωτέρω τέσσερις (4) κατηγορίες.

ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΟΡΕΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ.Σ. Α.Ε.
α) 0,075 € ανά έγκυρη συναλλαγή, πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α., δηλαδή 0,093€  συνολικά για πληρωμή μέσω εναλλακτικών δικτύων (Internet Banking, Phone Banking, ATM, APS και πληρωμές μέσω ηλεκτρονικού αρχείου)
β) 0,145 € ανά έγκυρη συναλλαγή, πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α., δηλαδή 0,179€ συνολικά για πληρωμή ΕΝΦΙΑ και ΦΕΦΠ (Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων) μη ρυθμισμένων, μέσω καταστήματος με χρέωση τραπεζικού λογαριασμού, των φυσικών προσώπων που τη στιγμή της συναλλαγής ανήκουν σε κάποια από τις κάτωθι συγκεκριμένες ομάδες:
i) άνω των 70 ετών
ii) σε δικαστική συμπαράσταση
iii) παρουσιάζουν βαριές αναπηρίες σε ποσοστό 80% και άνω
iv) κάτοικοι μη τουριστικών περιοχών με πληθυσμό κάτω των 500 κατοίκων ή κάτοικοι μη τουριστικών νησιών με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ από την τελευταία διαθέσιμη απογραφή ή από την τελευταία διαθέσιμη απογραφή

Η πιστοποίηση του υπόχρεου φορολογούμενου ως φυσικού προσώπου ανήκον σε κάποια από τις ανωτέρω συγκεκριμένες ομάδες θα πραγματοποιείται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής διαδικτυακής εφαρμογής (web service) της ΑΑΔΕ τη στιγμή της συναλλαγής.

γ) 0,145 € ανά έγκυρη συναλλαγή, πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α., δηλαδή 0,179€ συνολικά για πληρωμή μέσω καταστήματος κατά την απόδοση παρακρατηθέντων ποσών στο Ελληνικό δημόσιο βάσει ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής.

δ) 0,29 € ανά έγκυρη συναλλαγή, πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α, δηλαδή 0,359€ συνολικά σε ότι αφορά τις συναλλαγές με χρήση πιστωτικών, προπληρωμένων ή/και χρεωστικών καρτών, μέσω TAXISNET ή μέσω της λειτουργίας του δικτύου συσκευών EFT/POS στις Δ.Ο.Υ. και στα τελωνεία.

Για όλες τις ανωτέρω συναλλαγές οι φορείς είσπραξης δεν θα επιβάλλουν για κανένα λόγο καμία επιβάρυνση στον υπόχρεο φορολογούμενο.

Η αμοιβή της ΔΙΑ.Σ. Α.Ε. ορίζεται σε 0,04 € ανά έγκυρη συναλλαγή, πλέον αναλογούντος ΦΠΑ, σε ότι αφορά συναλλαγές που παραλαμβάνει η ΔΙΑ.Σ. από Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών οι οποίοι δεν είναι μέλη της και τις οποίες επεξεργάζεται, εκκαθαρίζει, δρομολογεί και διακανονίζει.

Για τις λοιπές συναλλαγές που αφορούν την είσπραξη δημοσίων εσόδων του άρθρου 2 της παρούσας, η ΑΑΔΕ δεν θα καταβάλει καμία αμοιβή.

Οικονόμου Θ. Χρήστος
Φοροτεχνικός-Λογιστής Α’ Τάξης