Το δικαίωμα του δημοσίου να κοινοποιεί φύλλα ελέγχου και πράξεις προσδιορισμού φόρου, τελών, εισφορών, προστίμων παραγράφεται μετά την πάροδο των 5 ετών. δηλαδή:

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
Που αφορά την χρήση 2010 31/12/2016

εκτός και εάν η υπόθεση εμπίπτει σε κάποια από τις παρακάτω περιπτώσεις οι οποίες είναι:

Α)  Εκπρόθεσμες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος  ή παρακρατούμενων φόρων όπου η περίοδος παραγραφής είναι  τα  15 έτη. δηλαδή:

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
Που αφορά την χρήση 2000 31/12/2016
Β)  Υποθέσεις για τις οποίες ισχύει το άρθρο 22 του Ν. 4337/2015 όπου η προθεσμία παραγραφής του δικαιώματος του δημοσίου έληγε 31/12/2015 για τις οποίες είχαν εκδοθεί μέχρι δημοσίευσης του παρόντος νόμου ή  θα εκδίδονταν μέχρι 31/12/2015 εισαγγελικές παραγγελίες από φορολογική ή δικαστική αρχή, από την αρχή καταπολέμησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και χρηματοδότησης  της τρομοκρατίας και ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής  κατάστασης  και είχαν παραταθεί για ένα χρόνο δηλαδή μέχρι 31/12/2016.
Γ)  Υποθέσεις ελέγχων φυσικών ή νομικών προσώπων  που μεταφέρονται από την αρμοδιότητα του ΣΔΟΕ στην ΓΓΔΕ των οποίων οι προθεσμίες παραγραφής παρατείνονται για 3 έτη.
Δ)  Υποθέσεις ΦΠΑ παραγράφεται το δικαίωμα του δημοσίου για επιβολή φόρου εντός 5 ετών ή εντός 10 ετών εάν δεν έχει υποβληθεί εκκαθαριστική ή έκτακτη σε περίπτωση μη υποχρέωσης υποβολής εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ. εάν η μη άσκηση  του δικαιώματος  του δημοσίου για την επιβολή του φόρου οφείλεται σε πράξη ή παράληψη από πρόθεση του υπόχρεου στον φόρο με σύμπραξη του αρμόδιου φορολογικού οργάνου αφορά συμπληρωματική πράξη που προβλέπει η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 49 ( δηλαδή αν από συμπληρωματικά στοιχεία που περιήλθαν με οποιονδήποτε τρόπο σε γνώση του Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ, μετά την έκδοση της πράξης, εξακριβώνεται ότι ο φόρος που προκύπτει είναι μεγαλύτερος απ’ αυτόν που προσδιορίζεται με την αρχική πράξη ή αν η δήλωση ή τα έντυπα ή οι καταστάσεις που τη συνοδεύουν αποδεικνύονται ανακριβή δηλαδή:
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
Που αφορά την χρήση 2010 31/12/2016
Που αφορά την χρήση 2005 (εάν συντρέχουν οι ανωτέρω λόγοι) 31/12/2016
Ε) Υποθέσεις είσπραξης φόρων όπου έχουν γίνει ρυθμίσεις οφειλών είτε 100 δόσεων με τους νόμους 4305/2014 και 4321/2015 καθώς και 12 δόσεων με το νόμο 4152/2013 όπου το δικαίωμα του δημοσίου παραγράφεται μετά από ένα έτος από την λήξη της τελευταίας δόσης.
Τέλος η παραγραφή για την είσπραξη φόρων και λοιπών εσόδων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής, σύμφωνα με το άρθρο  51,  του ΚΦΔ( Ν. 4174/2013) Αναστέλλεται:
α) Κατά την διάρκεια ενηλικίωσης του φορολογούμενου και
β) κατά την διάρκεια δικαστικής αμφισβήτησης και  μέχρι ένα έτος από την επίδοση από την επίδοση στη φορολογική διοίκηση  με δικαστικό επιμελητή αμετάκλητης δικαστικής  απόφασης.
Σημείωση:
Μετά την έκδοση της ΠΟΛ.1185/09-12-2016 από την Γ.Γ.Δ.Ε. σχετικά με τον έλεγχο παραγραφόμενων υποθέσεων σε εφαρμογή των οριζόμενων στις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 37 του Ν.4141/2013, οι ανέλεγκτες υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος  και λοιπών φορολογικών αντικειμένων των οποίων επίκειται ο χρόνος παραγραφής σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για τις οποίες έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου μέχρι τον χρόνο παραγραφής του δικαιώματος του δημοσίου δηλαδή μέχρι 31/12/2016 παρατείνεται το δικαίωμα αυτό για δύο ακόμα έτη πέραν του χρόνου που ορίζεται από τις οικίες κατά περίπτωση διατάξεις. Οι υπόλοιπες υποθέσεις οι οποίες παραγράφονται και οι οποίες  δεν θα χρεωθούν για έλεγχο, είτε γιατί δεν πληρούν τα κριτήρια της ΠΟΛ.1265/2013 είτε γιατί υπερβαίνουν τον αριθμό  των προς έλεγχο υποθέσεων θα αρχειοθετηθούν ως παραγεγραμμένες χωρίς να θεωρηθούν περατωθείσες. Τελευταία ενημέρωση 09/12/2016.
Οικονόμου Θ. Χρήστος
Φοροτεχνικός – Λογιστής  Α΄ τάξης