Οι σημαντικότερες ρυθμίσεις του Νόμου  4714/2020 αφορούν:

Ενναλακτική φορολόγηση

Στο άρθρο 1 προστίθεται άρθρο 5Β στον ΚΦΕ και συμπληρώνεται το άρθρο 67 για την εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος φυσικών προσώπων, δικαιούχων εισοδήματος από συντάξεις που προκύπτουν στην αλλοδαπή, τα οποία μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα.

Δωρεάν διάθεση μετοχών και των διατακτικών εσωτερικού τουρισμού

Με το άρθρο 2 τροποποιείται το άρθρο 14 του ΚΦΕ και προστίθενται εξαιρέσεις από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις για τη δωρεάν διάθεση μετοχών από νομική οντότητα στο πλαίσιο προγραμμάτων δωρεάν διάθεσης μετοχών στα οποία τίθεται ως προϋπόθεση η επίτευξη συγκεκριμένων στόχων ή η επέλευση συγκεκριμένου γεγονότος, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η διάθεση των μετοχών, καθώς και των διατακτικών εσωτερικού τουρισμού συνολικής αξίας έως τριακοσίων (300) ευρώ για το φορολογικό έτος 2020.

Με το άρθρο 3 τροποποιείται το άρθρο 42Α του ΚΦΕ και μεταβάλλεται η φορολογική μεταχείριση υπεραξίας από δικαιώματα προαίρεσης και δωρεάν διάθεσης μετοχών.

Αυτοτελής φορολόγηση προπονητών

Με το άρθρο 4 τροποποιούνται τα άρθρα 15 και 60 του ΚΦΕ για τη φορολογική αντιμετώπιση των προπονητών, οι οποίοι πλέον φορολογούνται αυτοτελώς για ποσά άνω των 40.000€ με 22%

Χωρίς φόρο η χρηματική δωρεά γονέα σε τέκνο

Με το άρθρο 7 μεταβάλλεται ο υπολογισμός του φόρου χρηματικών δωρεών και γονικών παροχών. Οι χρηματικές δωρεές από τους παρέχοντες γονείς προς τα τέκνα, που συνιστώνται για την αγορά πρώτης κατοικίας, είναι αφορολόγητες μέχρι του οριζόμενου ποσού της φορολογικής κλίμακας της Α’ κατηγορίας του άρθρου 29 του ΚΦΚΔΓΠ.

Κατάργηση τέλους επιτηδεύματος για τους αγρότες

Με το άρθρο 8 ειδικά για το φορολογικό έτος 2019 εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος οι αγρότες κανονικού καθεστώτος για τους οποίους έχουν παρέλθει τα πρώτα πέντε (5) έτη από την ημερομηνία τήρησης βιβλίων και ένταξής τους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.

Αλλαγές στον ΦΠΑ

Με το άρθρο 11 τα μουσικά βιβλία υπάγονται στον υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 6% και με το άρθρο 12 τα εισιτήρια αθλητικών αγώνων από 1.9.2020 έως και 30.6.2021 υπάγονται στον μειωμένο συντελεστή 13%.

Μείωση της προκαταβολής

Στο άρθρο 18 δημοσιεύονται οι ρυθμίσεις για τη μείωση της προκαταβολής.

Ειδικά για το φορολογικό έτος 2019, το ποσό προκαταβολής φόρου εισοδήματος του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 των άρθρων 69 και 71 μειώνεται ανάλογα με το ποσοστό μείωσης του κύκλου εργασιών που δηλώνεται για σκοπούς Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) (κωδικός 312 δήλωσης ΦΠΑ) του πρώτου (1ου) εξαμήνου του 2020 έναντι του πρώτου (1ου) εξαμήνου του 2019, ως εξής:

Μείωση του κύκλου εργασιών ΦΠΑ το 1ο εξάμηνο 2020 έναντι του 1ου εξαμήνου 2019 Μείωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος
 5% έως και 15% 30%
15,01% έως και 25% 50%
25,01% έως και 35% 70%
>35% 100%

 

Χαρακτηρισμός Ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών

Με το άρθρο 61 προστίθεται το άρθρο 7α στον Κώδικα ΦΠΑ και ρυθμίζονται προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό παραδόσεων αγαθών, ενώ με το άρθρο 62 μεταβάλλονται διατάξεις των άρθρων 15 και 19 σχετικά με τον χαρακτηρισμό ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών.

Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για τις πληγείσες περιοχές στο ΜΑΤΙ

Με το άρθρο 96 απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ για το έτος 2020 τα ακίνητα των πληγεισών περιοχών από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018.

Παρεμπόδιση ελέγχου και χρήση βίας

Με το άρθρο 100 θεσπίζονται αυστηρές κυρώσεις σε όσους παρεμποδίζουν τον έλεγχο ή ακούν βία σε υπαλλήλους της ΑΑΔΕ. Προβλέπεται η αναστολή των επιχειρήσεων και η επιβολή προστίμου από 10.000€ έως 50.000€.

Παραβάσεις ΦΗΜ

Στο άρθρο 101 περιγράφονται περιπτώσεις αναστολής ή απενεργοποίησης ΑΦΜ και δημοσιοποιεί τα αυστηρότερα πρόστιμα για παραβάσεις μη τήρησης λογιστικών αρχείων και μη διαφύλαξης φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (ΦΗΜ) και φορολογικών μνημών και αρχείων που δημιουργούν οι ΦΗΜ. (πατήστε εδώ και δείτε το άρθρο με τα σχετικά πρόστιμα)

Με το άρθρο 102 θεσπίζονται νέες διατάξεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών από επιδέσεις σε βάρος υπαλλήλων της ΑΑΔΕ.

Επιδότηση Συν-Εργασία

Με το άρθρο 122 δημοσιοποιούνται ο ρυθμίσεις σχετικά με την επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών και με το άρθρο 123 ορίζεται ότι για τις επιχειρήσεις εργοδότες της παρ. 1 που εντάσσονται στο μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», το σύνολο των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών καταβάλλεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 15.10.2020.

Αναστολή συμβάσεων εργασίας έως και τον Αύγουστο

Με το άρθρο 124 ορίζεται η αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις- εργοδότες που ανήκουν στους κλάδους τουρισμού και μεταφορών για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020.

Καραμάνος Νικός
Οικονομολόγος