Συμφώνα με την απόφαση ΔΕΑΦ 1133932 ΕΞ 2016 οι συναλλαγές μέσω των  ηλεκτρονικών εφαρμογών ,όπου  προωθούνται πωλήσεις συγκεκριμένων επιχειρήσεων, μέσω της ενημέρωσης των επισκεπτών των ιστοσελίδων για τις «εκπτώσεις» που μπορούν να λάβουν από τις επιχειρήσεις – ιστοσελίδες , οι οποίες καταβάλλουν χρήματα ανά τακτά χρονικά διαστήματα στους λογαριασμούς των πελατών  – χρηστών οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι – πιστοποιημένοι  στις εν  λόγω ιστοσελίδες  , αφενός δεν συνιστούν εισόδημα εφόσον δεν εμπίπτουν σε καμία από τις   κατηγορίες εισοδήματος του άρθρου 7 του ΚΦΕ αφετέρου οι επιστροφές των χρηματικών ποσών αυτών, πρέπει να αφαιρούνται από το σύνολο των καταναλωτικών δαπανών που πραγματοποιούνται από φορολογούμενους φυσικά πρόσωπα και αντιστοιχούν σε απαιτούμενο προσκομισθέν ποσό αποδείξεων, προκειμένου να μειώνεται ο φόρος εισοδήματος.

Συγκεκριμένα  καταβάλλονται  χρήματα που  αντιστοιχούν σε κάθε πώληση, ως επιστροφή χρημάτων, στον τραπεζικό λογαριασμό του εκάστοτε καταναλωτή. Για τις ανωτέρω υπηρεσίες που παρέχουν στις εμπορικές επιχειρήσεις οι επιχειρήσεις των διαδικτυακών εφαρμογών, λαμβάνουν ως αμοιβή προμήθεια από τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις επί των συναλλαγών που διαχειρίζονται και στη συνέχεια ένα μέρος αυτής της προμήθειας καταβάλλεται στους τελικούς καταναλωτές, ως επιστροφή χρημάτων για τις αγορές που πραγματοποίησαν.

Εν όψει των προαναφερομένων και σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν στην παρ.3 του Α’ κεφαλαίου του παρόντος από τη Δ/νση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας, συνάγεται ότι για την τεκμηρίωση των εν λόγω συναλλαγών, εκδίδεται παραστατικό όπως π.χ. «τίτλος κτήσης», απόδειξη δαπάνης κλπ. από την οντότητα που διαχειρίζεται την ιστοσελίδα επιστροφής.

Το εν λόγω παραστατικό, περιλαμβάνει τα στοιχεία των συμβαλλομένων, καθώς και τα στοιχεία της συναλλαγής, όπως ορίζονται από τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 8 του ν.4308/2014 και εκδίδεται στο χρόνο που ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 11 του ιδίου νόμου, όπως διευκρινίστηκε με την περ. δ’ της παρ. 11.2.10 της εγκυκλίου ΠΟΛ.1003/31.12.2014, όπως ισχύει.

Εναλλακτικά αντί της έκδοσης ειδικού παραστατικού, κατά τα ανωτέρω, για έναν έκαστο των τελικών καταναλωτών, που λαμβάνει τη χορηγούμενη έκπτωση, δύναται να συντάσσεται κατάσταση, η οποία θα περιλαμβάνει τα στοιχεία που προαναφέρονται. Σε περίπτωση που δεν είναι γνωστά, στην οντότητα που διαχειρίζεται την ιστοσελίδα, τα στοιχεία των ιδιωτών καταναλωτών αντισυμβαλλόμενων της, η απόδειξη της συναλλαγής (επιστροφή χρηματικών ποσών) θα πρέπει να προκύπτει με κάθε πρόσφορο μέσο όπως π.χ. από τον χορηγούμενο, για την επιστροφή χρηματικών ποσών, αριθμό λογαριασμού τράπεζας (IBAN) των ιδιωτών καταναλωτών.

Καραμάνος Γ. Νικόλαος
Οικονομολόγος – Φοροτεχνικός Ά Τάξης