Στα πλαίσια της εφαρμογής του Ν. 2939/2001 όπως έχει τροποποιηθεί με τον Ν. 4496/2017 ο ΕΟΑΝ ως φορέας αρμόδιος για την υλοποίησή των ανωτέρω, καλεί άμεσα να συμμορφωθούν και να εγγραφούν στο Ε.Μ.Π.Α,  όσους  εμπίπτουν στις κατωτέρω διατάξεις:

Βάση του Άρθρου 4Β παράγραφο 1:

 1. Όσοι συσκευάζουν προϊόντα
 2. Εισάγουν και διαχειρίζονται προϊόντα, εκτός της συσκευασίας σε πλαστικές σακούλες μεταφοράς.
 3. οι παραγωγοί πλαστικών σακουλών μεταφοράς
 4. Όσοι χρησιμοποιούν προσωποποιημένη συσκευασία (π.χ. πλαστικό ή χάρτινο ποτήρι καφέ)
 5. Εισάγουν και μεταποιούν συσκευασία.
 6. οι παραγωγοί ή διαχειριστές άλλων προϊόντων, όπως το περιεχόμενο του όρου «άλλα προϊόντα» εξειδικεύεται για κάθε συγκεκριμένο προϊόν με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 17 παράγραφος 1.
 7. Όσοι παράγουν απόβλητα ή πραγματοποιούν εργασίες επεξεργασίας αποβλήτων, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να λειτουργούν υπό περιβαλλοντικούς όρους ή υπό περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, σε συμμόρφωση με το Α’ μέρος του Ν. 4014/2011 (Α” 209)

Στα πλαίσια της συμμόρφωσης των επιχειρήσεων που εμπίπτουν στα ανωτέρω θα πρέπει να γίνει εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών κατόπιν να προχωρήσουν σε σύναψη σύμβασης συνεργασίας ως παραγωγός συσκευασιών ή άλλων προϊόντων να υποβάλουν την ανάλογη έκθεση και τέλος να λάβει το πιστοποιητικό ΑΜΠ.

Στο άρθρο 18 του νομοσχεδίου προβλέπεται σειρά διοικητικών κυρώσεων για παραβάσεις επιμέρους υποχρεώσεων που τίθενται με το νέο θεσμικό πλαίσιο και προβλέπεται το ύψος των προστίμων το οποίο διαφοροποιείται με βάση διάφορα κριτήρια.

Συγκεκριμένα προβλέπονται:

Για τους φορείς – επιχειρήσεις, στελέχη και κάθε άλλον:

 1. Όποιος από πρόθεση δηλώνει στον Ε.Ο.ΑΝ. άλλες από τις πραγματικές ποσότητες ή παραλείπει να δηλώσει τις πραγματικές ποσότητες αποβλήτων που οδηγήθηκαν προς επεξεργασία, παραβαίνοντας σχετική υποχρέωση που απορρέει από τις διατάξεις του νομοσχεδίου, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους ή χρηματική ποινή από 10.000 έως 100.000 ευρώ ή και με τις δύο αυτές ποινές, στην περίπτωση δε των ΑΣΕΔ ή ΣΣΕΔ στην ποινή υπόκεινται ο νόμιμος εκπρόσωπος και ο διευθύνων σύμβουλος.
 2. Όποιος παρεμποδίζει ή με οποιονδήποτε τρόπο αποφεύγει τη διενέργεια ελέγχων που αποφασίστηκαν από τον Ε.Ο.ΑΝ., καθώς και όποιος αρνείται την παροχή στοιχείων ή πληροφοριών κατά τη διενέργεια των ελέγχων αυτών ή παρέχει ψευδείς πληροφορίες ή στοιχεία, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών ή χρηματική ποινή από 1000 έως 30.000 ευρώ, ή και με τις δύο αυτές ποινές, στην περίπτωση δε των φορέων ΑΣΕΔ ή ΣΣΕΔ στην ποινή υπόκεινται ο νόμιμος εκπρόσωπος και ο διευθύνων σύμβουλος.
 3. Στον παραγωγό συσκευασιών και στον παραγωγό ή διαχειριστή άλλων προϊόντων, στο διακινητή συσκευασιών ή στο διακινητή άλλων προϊόντων, καθώς και στο φορέα ΑΣΕΔ ή ΣΣΕΔ που παρεμποδίζει ή με οποιονδήποτε τρόπο αποφεύγει τη διενέργεια ελέγχων που αποφασίστηκαν από τον Ε.Ο.ΑΝ., επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από 500 έως 1.000.000 ευρώ.
 4. Στο διακινητή συσκευασμένων προϊόντων που παραβαίνει την παρ. 1 του άρθρου 12 και στο διακινητή άλλων προϊόντων που παραβαίνει την παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 2939/2001 επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από 500 έως 50.000 ευρώ.
 5. Στον παραγωγό συσκευασιών και στον παραγωγό ή διαχειριστή άλλων προϊόντων που, από πρόθεση, δεν δηλώνει προς το ΣΣΕΔ και τον Ε.Ο.ΑΝ. τις πραγματικές ποσότητες συσκευασιών ή άλλων προϊόντων επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από 500 έως 1.000.000 ευρώ.
 6. Στον παραγωγό συσκευασιών και στον παραγωγό ή διαχειριστή άλλων προϊόντων που παραβαίνει την παρ. 2 του άρθρου 4Β επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο των χρηματικών εισφορών που είχε την υποχρέωση να καταβάλει σε ΣΣΕΔ κατά το χρονικό διάστημα που είχε διαρκέσει η παράβαση.
 7. Στον παραγωγό συσκευασιών και στον παραγωγό ή διαχειριστή άλλων προϊόντων που παραβαίνει την παρ. 11 του άρθρου 4Β επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από 100 έως 500.000 ευρώ.
 8. Στον παραγωγό συσκευασιών και στον παραγωγό άλλων προϊόντων που παραβαίνει την υποχρέωση της παρ. 14 του άρθρου 4B επιβάλλεται πρόστιμο από 100 έως 5.000 ευρώ.
 9. Στον έμπορο που παραβαίνει τις υποχρεώσεις του που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 6α επιβάλλεται πρόστιμο από 200 μέχρι 5.000 Ευρώ.