Επιβεβαίωση στοιχείων

Πριν τη συμπλήρωση των ποσών της φορολογικής δήλωσης, οι φορολογούμενοι καλούνται να επιβεβαιώσουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Οι έγγαμοι, ή προαιρετικά τα μέλη του συμφώνου συμβίωσης, υποβάλλουν κοινή δήλωση, με εξαίρεση τις περιπτώσεις διακοπής της έγγαμης συμβίωσης ή θέσης του ενός μέλους σε κατάσταση πτώχευσης ή χρήσης δικαστικής συμπαράστασης.

Κάτοικοι εξωτερικού

Πέραν των ανωτέρω, οι φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού πρέπει να επιβεβαιώνουν ή να συμπληρώνουν τη χώρα διαμονής τους, για τους σκοπούς της διακρατικής ανταλλαγής πληροφοριών. Εφόσον, καταχωρηθεί διαφορετική χώρα από την προεπιλεγμένη από το TaxisNet, ο φορολογούμενος καλείται αυτόματα για έλεγχο και οφείλει να προσκομίσει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ σχετικό πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας.

Φιλοξενία

Με διαφορετικό τρόπο δηλώνεται και αντιμετωπίζεται από φέτος η φιλοξενία προσώπων, πέραν των εξαρτώμενων μελών (άγαμα τέκνα, συγγενείς με αναπηρία κοκ) που συμπληρώνονται στον Πίνακα 8 της δήλωσης. Αναλυτικότερα, στα πληροφοριακά στοιχεία της δήλωσης, ο φορολογούμενος οφείλει να συμπληρώσει αν φιλοξενεί πρόσωπα υπόχρεα σε δήλωση. Το Taxisnet πραγματοποιεί άμεσα διασταύρωση της φιλοξενίας, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η υποβολή δήλωσης από τον φιλοξενούμενο αν ο παρέχων τη φιλοξενία δεν τον έχει συμπεριλάβει στη δική του φορολογική δήλωση.

Η συρρίκνωση των εισοδημάτων των νοικοκυριών οδήγησε σε σημαντική αύξηση της παρατηρούμενης φιλοξενίας. Παρόλα αυτά, δεν είναι λίγες οι φορές που η φιλοξενία ακολουθείται ως πρακτική για να αποφευχθεί η επιβάρυνση με τεκμήρια προσώπων με πολύ χαμηλό πραγματικό εισόδημα. Συνεπώς, η φορολογική διοίκηση επιδιώκει να εντοπίσει τέτοιου είδους φαινόμενα και παράλληλα να έχει μία σαφή εικόνα για τους δικαιούχους των κοινωνικών επιδομάτων.

Υπενθυμίζουμε ότι μέχρι πέρυσι, η φιλοξενία δηλωνόταν μόνο από τον φιλοξενούμενο. Σε περίπτωση αμφισβήτησης από τη φορολογική διοίκηση, ο παρέχων τη φιλοξενία έπρεπε να καταθέσει σχετική Υπεύθυνη Δήλωση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για σκοπούς διασταύρωσης.

Αγροτικά και εξομοιούμενα εισοδήματα

Η δραστηριότητα της οικοτεχνίας θα περιληφθεί για σκοπούς φορολογίας στην αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα.

Σημειώνεται ότι κάποιες αγροτικές επιδοτήσεις και ενισχύσεις που λήφθηκαν μέσα στο 2017, θεωρούνται απαλλασσόμενα εισοδήματα και θα συμπληρωθούν στους κωδικούς 659-660. Παρόλα αυτά, οι επιδοτήσεις προσαυξάνουν τα εισοδήματα στα οποία επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Κλείνοντας, στις περιπτώσεις που οι βεβαιώσεις για τα παραπάνω εισοδήματα εκδόθηκαν καθυστερημένα, δεν επιβάλλονται πρόστιμα και τόκοι επί των τροποποιητικών δηλώσεων, εφόσον υποβληθούν ως το τέλος του φορολογικού έτους που εκδόθηκε η βεβαίωση.

Ενοίκια

Για τους σκοπούς συμμόρφωσης με τις διατάξεις περί βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων, στο έντυπο Ε2 (στήλη: είδος μίσθωσης) προστέθηκε ο κωδικός 60 – 61 που αφορά την εκμίσθωση ακινήτων μέσω ψηφιακών πλατφορμών (πχ. Airbnb). Το σχετικό εισόδημα δηλώνεται συγκεντρωτικά ανά ακίνητο και με την οριστικοποίηση του Ε2 ενημερώνεται αυτόματα το αντίστοιχο πεδίο της φορολογικής δήλωσης.

Ποσά που δεν μειώνουν την ετήσια δαπάνη

Ο κωδικός 429 (και αντίστοιχα 430 για τη σύζυγο), με περιγραφή «Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία – χρηματικά ποσά που δεν μειώνουν την ετήσια δαπάνη», εντάχθηκε από φέτος στη δήλωση Ε1. Στο συγκεκριμένο πεδίο αναγράφονται χρηματικά ποσά τα οποία έχουν εισπραχθεί, αλλά με βάση τις ισχύουσες διατάξεις δεν καλύπτουν τεκμήρια και δεν υπάγονται στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

Παραδόξως, ο φορολογικός οδηγός που δημοσιεύτηκε από την ΑΑΔΕ, δεν παρέχει πρόσθετες διευκρινίσεις για την προέλευση των εισοδημάτων που μπορούν να περιληφθούν σε αυτό τον κωδικό.

Συγκέντρωση αποδείξεων

Ως γνωστόν, οι δαπάνες που αναγνωρίζονται για τη διασφάλιση του αφορολόγητου πρέπει να έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα (χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες, e-banking κτλ). Η κλίμακα, βάσει της οποία προσδιορίζεται το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό δαπανών, δίνεται ακολούθως:

Εισόδημα (σε ευρώ) Ποσοστό ελάχιστης δαπάνης με ηλεκτρονική συναλλαγή
1-10.000,00 10%
10.000,01-30.000,00 15%
30.0000,01 και άνω 20% μέχρι 30.000,00

Οι παραπάνω κωδικοί δεν προσυμπληρώνονται από τη Φορολογική Διοίκηση, αλλά οι ίδιοι οι φορολογούμενοι υπολογίζουν το σύνολο και το αναγράφουν. Προς διευκόλυνση των υπολογισμών τους, η Φορολογική Διοίκηση αναρτά την ηλεκτρονική πληροφόρηση που έχει στη διάθεσή της. Συνεπώς, προτείνεται οι φορολογούμενοι να συμπληρώνουν ακριβώς το απαιτούμενο ποσό των αποδείξεων που αντιστοιχεί στο συνολικό εισόδημά τους. Στην περίπτωση που το απαιτούμενο ποσό υπολείπεται του αναρτημένου στο TaxisNet, οφείλουν να ελέγχουν την ύπαρξη ηλεκτρονικών συναλλαγών που δεν έχουν περιληφθεί. Εάν τελικά οι πραγματικές δαπάνες υπολείπονται των απαιτούμενων, στη διαφορά επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 22%.

Σημειώνεται ότι από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής για την πραγματοποίηση των δαπανών, εξαιρούνται φορολογούμενοι 70 ετών και άνω, άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω και όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση.

Κάτοικοι εξωτερικού

Κατά κανόνα, οι κάτοικοι εξωτερικού δεν δικαιούνται τη μείωση φόρου εισοδήματος (αφορολόγητο), συνεπώς δεν είναι υπόχρεοι συγκέντρωσης αποδείξεων μέσω της πραγματοποίησης ηλεκτρονικών συναλλαγών. Κατ’ εξαίρεση, οι φορολογικοί κάτοικοι ΕΕ ή ΕΟΧ που αποκτούν τουλάχιστον το 90% του εισοδήματός τους στην Ελλάδα ή θα δικαιούνταν μείωση δυνάμει της νομοθεσίας της χώρας κατοικίας τους, μπορούν να επικαλεστούν το αφορολόγητο, με την υποχρέωση συγκέντρωσης αποδείξεων. Υπενθυμίζουμε πάντως ότι οι δαπάνες μπορούν να έχουν πραγματοποιηθεί στη χώρα κατοικίας τους που βρίσκεται εντός της ΕΕ ή του ΕΟΧ καθώς και σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της Ε.Ε.

Τεκμήρια

Η διαφορά τεκμηρίων που προκύπτει για τους φορολογούμενους ανέργους θα φορολογείται με την κλίμακα των μισθωτών, ανεξάρτητα από την περίοδο της ανεργίας, εφόσον προσκομίσουν στην αρμόδια εφορία τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη της. Προς διευκόλυνση των φορολογουμένων και για την αποφυγή επισκέψεων στις κατά τόπους Δ.Ο.Υ., τα παραπάνω στοιχεία προσκομίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες ηλεκτρονικά μέχρι την 28η Φεβρουαρίου.