Το ασφάλισμα που λαμβάνεται μετά την λήψη του ομαδικού συνταξιοδοτικού ασφαλιστηρίου φορολογείται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013 αυτοτελώς ως εξής:

Συντελεστής φόρου Ληφθέν Ποσό
10% <40.000
20% >40.001

Στην περίπτωση της πρόωρης εξαγοράς ου συνταξιοδοτικού ασφαλιστηρίου οι ανωτέρω συντελεστές προσαυξάνονται κατά 50. Δεν θεωρείται πρόωρη εξαγορά κάθε καταβολή που πραγματοποιείται σε εργαζόμενο ο οποίος έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα ή έχει υπερβεί το 60ο έτος της ηλικίας του, καθώς και κάθε καταβολή για την οποία δεν ευθύνεται ο εργαζόμενος .(π.χ. απόλυση εργαζόμενου ή πτώχευση του εργοδότη). Επίσης με την ΠΟΛ. 108/20.03.2014 δεν θεωρείται πρόωρη εξαγορά , όταν γίνεται από τον εργαζόμενο που συνταξιοδοτήθηκε λόγω ασθένειας ,αναπηρίας ή ανικανότητας, καθώς και όταν το ασφαλιστήριο συμβόλαιο καταγγέλλεται για αδυναμίας του εργοδότη να το πληρώσει και ρευστοποιείται το ήδη υπάρχον κεφάλαιο.

Με ερώτημα που είχε υποβληθεί στο Υπ. Οικονομικών για το πώς μεταχειριζόμαστε φορολογικά τα συνταξιοδοτικά συμβόλαια στα οποία συμμετείχαν εργαζόμενοι προ 35 ετιας στα πλαίσια ιδιωτικής συνταξιοδοτικής ασφάλισης που τους προσέφεραν οι εκάστοτε εργοδότες και τα οποία είχαν διάρκεια 35ετίας (τότε η 35ετία θεωρούνταν εύλογη για συνταξιοδότηση), η υπηρεσία του Υπ. Οικονομικών έκανε δεκτό ότι τα συμβόλαια που πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις  (π.χ. τα συμβόλαια άνω της 15ετάις),έστω και αν οι δικαιούχοι κατά την λήξη του συμβολαίου δεν συνταξιοδοτούνται πράγματι από τον ασφαλιστικό τους φορέα, καταβολή του ασφαλίσματος δεν θεωρείται πρόωρη, οπότε και οι ανωτέρω συντελεστές δεν προσαυξάνονται κατά 50%.

Τέλος, διευκρινίζεται σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις της παρ.16 του άρθρου 72 του Ν.4172/2013 όπως και τις προϊσχύουσες διατάξεις του Ν.2238/1994  ότι συσσωρευθέντα κεφάλαια που επιστρέφονται ως ασφάλισμα στους εργαζόμενους και τα οποία αντιστοιχούν σε ασφάλιστρα που οι ίδιοι είχαν καταβάλει έως 31.12.2013 (δίνοντας εντολή στους εργοδότες τους να τα κρατήσουν από τη μισθοδοσία τους), στα πλαίσια των συμβολαίων αυτών, δεν φορολογούνται, καθόσον έχουν ήδη φορολογηθεί διότι σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.1και 2 του άρθ. 47 του Ν.2238/1994 δεν εξέπιπταν από το ακαθάριστο εισόδημά τους από μισθωτές υπηρεσίες.

Καραμάνος Γ. Νικόλαος
Οικονομολόγος – Φοροτεχνικός Ά Τάξης