Εως το απόγευμα της Τετάρτης 18 Αυγούστου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα arogi.gov.gr προκειμένου τα φυσικά πρόσωπα, οι επιχειρηματίες, οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι που έχουν υποστεί τις συνέπειες των  καταστροφικών πυρκαγιών, οι οποίες εκδηλώθηκαν από τις 27 Ιουλίου και μετά να υποβάλουν αίτηση με τους κωδικούς του TaxisNet, για να αποζημιωθούν.

Στην αίτηση, που έχει τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης, θα αναφέρουν την έκταση της ζημιάς που έχει υποστεί κάθε ακίνητο ή εκμετάλλευση που διαθέτουν, σύμφωνα με την προσωπική τους εκτίμηση.

 • Η προκαταβολή για τη Στεγαστική Συνδρομή δεν δύναται να υπερβαίνει το 80% της αξίας του ακινήτου, όπως υπολογίζεται για τον ΕΝΦΙΑ.
 • Ο σχεδιασμός προβλέπει τα πρώτα ποσά να εκταμιευτούν άμεσα, έως τα τέλη Αυγούστου, συμφώνα με τις δηλώσεις που θα υποβάλουν οι πυρόπληκτοι.

Οι αποζημιώσεις θα δοθούν σε δύο στάδια

Η καταβολή των αποζημιώσεων για την παροχή στεγαστικής συνδρομής θα πραγματοποιηθεί σε δύο στάδια:

Σύμφωνα με το πρώτο στάδιο, η παροχή προκαταβολής θα πραγματοποιηθεί σταδιακά από τα τέλη Αυγούστου έως την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, μέσω μιας απλής διαδικασίας, με την υποβολή αίτησης από τους πυρόπληκτους και με βάση τις δηλώσεις Ε9, δηλαδή, τα δηλωμένα από τον πολίτη περιουσιακά στοιχεία. Θα αποζημιωθούν και τα αυθαίρετα με χαρακτηριστικά νομιμοποίησης.

Σε δεύτερο στάδιο, το επιπλέον ποσό για Στεγαστική Συνδρομή θα καταβληθεί στους δικαιούχους, αφού ολοκληρωθεί η επίσημη καταγραφή των ζημιών από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης του φακέλου, ενώ σε περίπτωση που δεν υποβληθεί φάκελος ή προσδιοριστεί μικρότερο ύψος ζημίας σε σχέση με την προκαταβολή, η διαφορά θα λογιστεί από τη φορολογική αρχή ως αχρεωστήτως καταβληθείσα.

Το ύψος των αποζημιώσεων

H  άμεση προκαταβολή κυμαίνεται από 5.000 έως 20.000 ευρώ, ανάλογα με τη φθορά  της κατοικίας, ενώ η στεγαστική συνδρομή μπορεί να φτάσει έως τις 150.000 ευρώ για κατοικίες που καταστράφηκαν ή υπέστησαν ζημιές

 • Για κατοικίες που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς 20.000 ευρώ, εκ των οποίων 14.000 ευρώ είναι η προκαταβολή για τη Στεγαστική Συνδρομή και 6.000 ευρώ η αποζημίωση για την οικοσκευή.
 • Για κατοικίες που δεν έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, αλλά έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές που τις καθιστούν προσωρινά μη κατοικήσιμες 12.000 ευρώ, εκ των οποίων 8.000 ευρώ είναι η προκαταβολή για τη στεγαστική συνδρομή και 4.000 ευρώ η αποζημίωση για την οικοσκευή.
 • Για κατοικίες που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, αλλά είναι κατοικήσιμες 5.000 ευρώ, εκ των οποίων 3.000 ευρώ είναι η προκαταβολή για τη στεγαστική συνδρομή και 2.000 ευρώ η αποζημίωση για την οικοσκευή.

Η στεγαστική συνδρομή είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και μη συμψηφιστέα με οφειλές προς το Δημόσιο.

Οι ιδιοκτήτες των κατοικιών που τις ιδιοχρησιμοποιούν δικαιούνται τόσο τη στεγαστική συνδρομή, όσο και την αποζημίωση για οικοσκευή. Σε περίπτωση που η κατοικία έχει μακροχρόνια μίσθωση, ο ιδιοκτήτης δικαιούται τη στεγαστική Συνδρομή και ο ένοικος την αποζημίωση για οικοσκευή.

Σε τρεις φάσεις οι αποζημιώσεις για τις επιχειρήσεις

Για την παροχή αποζημιώσεων στις επιχειρήσεις προβλέπονται τρία στάδια: μια πρώτη αρωγή, μια πρόσθετη προκαταβολή 20% (συμπληρωματική εφόσον η ζημία υπερβαίνει το ποσό της πρώτης αρωγής) και στη συνέχεια η αποπληρωμή. Η συνολική αποζημίωση θα φτάσει έως το 70% της συνολικής εκτιμηθείσας ζημίας

 

Η άμεση χορήγηση πρώτης αρωγής για επιχειρήσεις που διαθέτουν κτιριακές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των κτηνοτροφικών, χοιροτροφικών και πτηνοτροφικών μονάδων και των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, για μηχανολογικό εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μέσα παραγωγής και κατεστραμμένα οχήματα, έχει ως εξής:

 • 8.000 ευρώ σε επιχειρήσεις που οι εγκαταστάσεις τους έχουν καταστραφεί ολοσχερώς,
 • 4.000 ευρώ σε επιχειρήσεις που οι εγκαταστάσεις δεν έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, αλλά έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές που καθιστούν προσωρινά μη δυνατή την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, και
 • 2.000 ευρώ σε λοιπές επιχειρήσεις που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές σε εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα ή οχήματα, αλλά είναι λειτουργικές.

Αγροτικές εκμεταλλεύσεις

Επίσης, προβλέπεται η άμεση χορήγηση πρώτης αρωγής για αγροτικές εκμεταλλεύσεις που δεν έχουν υποστεί ζημιές οι εγκαταστάσεις τους ή δεν διαθέτουν εγκαταστάσεις και έχουν υποστεί ζημιά σε πολυετείς καλλιέργειες, ως εξής:

 • 4.000 ευρώ εφόσον έχουν πληγεί εκτάσεις άνω των 50 στρεμμάτων,
 • 2.000 ευρώ εφόσον έχουν πληγεί εκτάσεις μεταξύ 10 και 50 στρεμμάτων, και
 • 1.000 ευρώ για μικρότερες καλλιέργειες.

Σημειώνεται ότι το ασφαλισμένο στον ΕΛΓΑ ζωικό κεφάλαιο αποζημιώνεται από τον ΕΛΓΑ, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τον κανονισμό του.

Για τις μονοετείς καλλιέργειες, σε συνεργασία με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τον ΕΛΓΑ, δρομολογείται η άμεση αντιμετώπιση των ζημιών τους στο πλαίσιο των εξατομικευμένων ενισχύσεων ήσσονος σημασίας.